PÁNVOVÁ PEC BM-Piaf

PÁNVOVÁ PEC BM-Piaf


Jed­no­pán­vová pec vyrá­běná a nabí­zená spo­leč­ností Bohemia Machine, s.r.o., Světlá má uni­kátní kon­strukci, které umož­ňuje maxi­mální využití vložené energie.


Spa­lo­vací vzduch je pře­dehří­ván v kovovém sálavém reku­per­á­toru na teplotu až 350°C a pose té dále ohříván ve spe­ci­ál­ním elek­tricky vytá­pě­ném boxu až na 1000°C ( Takto vysoká teplota se používá pře­de­vším při tem­pe­ro­vání pece s pánví na pro­vozní teplotu před zapá­le­ním hořáku). Teplota pře­dehřá­tého vzduchu se při nor­mál­ním pro­voz­ním režimu pohy­buje mezi 650 a 700°C. To znamená, že hořák je pro­vo­zo­ván vždy nad zápal­nou tep­lo­tou zemního plynu.

V ocelové kon­strukci pece je vysta­věn spe­ci­ální skelet ze žáro­be­tonu, kde ve spodní části vyho­řívá ve spa­lo­vací komoře zemní plyn a pouze spaliny proudí pod pánev, kterou omývají a odtahem v kopuli nad kukaní pánve odchá­zejí do reku­per­á­toru. Pra­covní prostor pánve je oddělen od pro­storu, kde proudí spaliny kukaní rovněž ze žáro­be­tonu, která vyús­ťuje do pra­cov­ního otvoru. Do žáro­be­to­no­vého skeletu je možné umístit pánve do stan­dardní veli­kosti 60 x 60 o objemu 85 litrů, což před­sta­vuje cca 240 kg olov­na­tého křiš­ťálu.

Elek­trický i plynový ohřev je jed­no­duše ovládán a řízen pro­gra­mo­va­tel­nými auto­maty. Prak­tické zku­še­nosti pro­ka­zují spo­třebu zemního plynu do5 Nm3/hod. Takto vyni­ka­jící spo­třeby jsou dosa­ži­telné jednak díky uni­kát­nímu systému ohřevu spa­lo­va­cího vzduchu a dále díky bohaté izolaci celého agre­gátu vlákni­tými mate­ri­ály. Povr­chová teplota na ple­chové kapo­táži pece nepře­sa­huje 100°C.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Výška pece (včetně reku­per­á­toru)
3700
mm
Šířka
1820
mm
Hloubka
1720
mm
Celková hmot­nost bez sklo­viny
1860
kg
Max. tavící teplota (měřeno na vnějším povrchu pánve)
1470
°C
Teplota spalin na výstupu z reku­per­á­toru
cca 700
°C
Poža­da­vek na při­po­jo­vací místa:
zemní plyn tlak 90
kPa
 
elektřina 380V,
32A
Prů­měrná spo­třeba za 1 hodinu při provozu s pánví 50 x 50 je do 5 Nm3/hod zemního plynu a do 6kW elek­trické energie.