DRTIČ BMC

Válcový drtič je určený pro zpra­co­vání křeh­kého mate­ri­álu (skla, kera­miky apod.). Zákla­dem drtiče je tuhý rám z oce­lo­vých profilu.


Drticí válce jsou uloženy v ložis­ko­vých těle­sech. Jeden z válcu je posuvně uložen, čímž umož­ňuje nasta­vit veli­kost výstup­ního zrna. Oba válce jsou pohá­něné tak, aby drcený mate­riál byl vta­ho­ván mezi válce. Pohá­něné jsou elek­tro­mo­to­rem přes pri­mární převod a před­lohu. Jako vstup do drtiče slouží bez­peč­nostní násypka. Drtič je určen do tech­no­lo­gické linky. Pro plynulý chod je nutné zajis­tit dáv­ko­vání mate­ri­álu. Kon­krétní nasa­zení stroje dopo­ru­ču­jeme kon­zul­to­vat s naší firmou.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP
BMC‑1
BMC‑2
 
Délka
820
1850
mm
Šířka
700
1000
mm
Výška
650
550
mm
Hmot­nost
250
850
kg
Výkon drcení
1
4
t/hod
Rozměr drce­ného mate­ri­álu
90×90×200
270×270×500
mm
Maxi­mální tloušťka stěny
50
50
mm
Výstupní veli­kost mate­ri­álu
20×20−50×50
20×20−50×50
mm
Elek­trický příkon
1,7
4
kW