KULIČSKÝ STROJ BMK 2

KULIČSKÝ STROJ BMK 2


Ver­ti­kální brou­sící stroj určený k ručnímu deko­ro­vání skle­ně­ných výrobků za použití kar­bo­run­do­vých nebo dia­man­to­vých kotoučů. Zákla­dem stroje je masivní beto­nový pod­sta­vec, zajiš­ťu­jící doko­na­lou tuhost. Na pod­sta­vec nava­zuje liti­nová skříň elek­tro­in­sta­lace, na kterou je namon­to­váno přesné vřeteno s valivým ulo­že­ním hřídele o průměru 50 mm, zakon­čené kuželem 1:5 s vnitř­ním závitem M 12.


Pohon stroje zajiš­ťuje dvou­o­táč­kový asyn­chronní elek­tro­mo­tor, při­pev­něný v zadní části beto­no­vého pod­stavce. Převod je pro­ve­den ¨POLY‑V¨ řemenem, který je zárukou přenosu dosta­teč­ného výkonu při vyni­ka­jí­cích dyna­mic­kých vlast­nos­tech, řeme­nice jsou šes­tistup­ňové. Na zadní straně liti­nové skříně je při­pev­něna halo­ge­nová lampa s bez­peč­ným napětím 24V, která osvět­luje brusný kotouč. Stroj je na přání doplněn pra­cov­ním stolem s lami­ná­to­vou vanou, roz­vo­dem vody, odstři­ko­va­cím krytem a sto­lič­kou brusiče. Na přání zákaz­níka může být stroj BMK 2 vybaven ply­nu­lou regu­lací otáček.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Hloubka
680
mm
Šířka
890
mm
Výška
1360
mm
Hmot­nost
370
kg
Rozměry základny
550 x 400
mm
Maxi­mální hluč­nost stroje
80
db (A)
Výška osy vře­te­nas
1250
mm
Otáčky vřetena
240 – 5000
rpm
Napětí el. sítě
3+PE 50Hz, 400V
 
Celkový příkon stroje
3
kVA
Elek­tro­mo­torTyp 4 LA7113-0AB60 / výkon 1,4÷1,9 kW 
 otáčky 690/1410 rpm / model IM B3