BUBNOVÝ GRANULÁTOR GRANT

BUBNOVÝ GRANULÁTOR GRANT


Bubnový gra­nu­lá­tor je zaří­zení určené k nepře­tr­žité gra­nu­laci sklo­viny. Na nosném rámu gra­nu­lá­toru je uložen buben přes dva páry hnacích kladek.


V podél­ném směru je buben jištěný axi­ál­ními klad­kami. Na vnitřní straně bubnu je nava­řena šrou­bo­vice, díky níž je sklo­vina – gra­nu­lát unášena. Vzhle­dem k tomu,že sklo­vina se pouze odva­luje pose vnitřní stěně bubnu,nedochází k abrazi a tak je život­nost a spo­leh­li­vost tohoto zaří­zení vysoká. Výšku hladiny vody určuje tvar bubnu. Na straně vstupu je mezi­kruží, na opačné straně je buben kónicky zúžený. Přepad chla­dící vody je daný sklonem celého stroje, buď ke vstupu nebo k výstupu. Buben pohání elek­tro­pře­vo­dovka přes řetě­zový a třecí převod. Sklo­vina je při­vá­děna do stroje pose skluzu. Dobu zdržení gra­nu­látu v bubnu lze nasta­vit otáč­kami pohonu. Chla­dící voda je do bubnu při­vá­děna buď přímo se sklo­vi­nou pose skluzu nebo samo­statně na straně vstupu či výstupu. Sou­částí stroje je elek­trický roz­vaděč, který obsa­huje prvky spouš­těcí, jistící prvky a rovněž frek­venční měnič otáček. Výkon gra­nu­lá­toru závisí na poža­davku zákaz­níka.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka
4375
mm
Šířka
1060
mm
Výška
1650
mm
Hmot­nost
835
kg
Výkon gra­nu­lá­toru
2
t/h
Otáčky bubnu
3 – 12
ot/min
Množ­ství chla­dící vody
3
m3/h
Napě­ťová sou­stava stroje
1+N+PE, 50Hz, 230 V
 
Celkový příkon stroje
2
kVA
Výkon motoru
0,55
kW