LIZA L5/2000: LEŠTÍCÍ STROJ PLAMENEM

LIZA L5/2000: LEŠTÍCÍ STROJ PLAMENEM

Line­ární lešticí stroj v auto­ma­tické výrobě je určen pro pomalé taktáže leštění povrchu skle­ně­ných výrobků. Taktáž 0,25 až 2,5 ks/min. Leštění se provádí pla­me­nem pose vyli­so­vání skla před zalo­že­ním do chla­dicí pece. Sou­částí stroje je systém řízení a vizu­a­li­zace. Ze strojů lze sesta­vit linku pro leštění jedné strany výrobku, pře­vrá­cení a leštění druhé strany výrobků. Pře­vra­ceč se dodává podle typu linky.

Lešticí stroj je člán­kový doprav­ník, jeho jed­not­livé články jsou tvořeny sto­lečky pojíž­dě­jí­cími pose line­ár­ním vedení a osazené otoč­nými talíři. 5 horních pozic jsou tech­no­lo­gické (1x vklá­dací, 3x lešticí, 1x odní­mací pozice). Spodním pro­sto­rem se vracejí stolky z odní­ma­cího pro­storu do zaklá­da­cího. Zákla­dem stroje je ocelová kon­strukce. Posuv pozic zajiš­ťuje ser­vo­mo­tor s pře­vo­dov­kou. Všech 5 horních pozic má vlastní pohon otáčení talíře stolku ser­vo­mo­to­rem. Vklá­dací a odní­mací pozice natáčí výrobek pro mani­pu­lá­tor. Pra­covní pozice otáčí výrobek před hořákem. Při posuvu pozic jsou pohony otáčení talířů ze záběru odklo­peny pne­u­ma­tic­kým válcem a otáčení stolků je mecha­nicky zablo­ko­váno. Všechny 3 pra­covní pozice mají svůj line­ární přísuv hořáků se ser­vo­po­ho­nem. Systém řízení umož­ňuje elek­tro­nicky spojit přísuv hořáků s otá­če­ním stolků, aby hořák kopí­ro­val nero­tační tvar výrobku. Rotační výrobky lze leštit pří­su­vem hořáku na daný průměr výrobku. Stroj je zakry­to­ván proti střepům a teplu nere­zo­vým plechem.

Systém hořáků je závislý na typu sklo­viny a veli­kosti výrobků. Výrobky je možné chladit vzdu­cho­vým ofukem z vnější strany nebo středem sto­lečků. Systém řízení umož­ňuje nasta­vit para­me­try kro­ko­vání stroje, otáčení talířů sto­lečků, přísuv hořáků pro rotační i nero­tační tvary, tvorbu elek­tro­nické křivky kopí­ro­vání povrchu nero­tač­ních tvarů, spínání ventilů hořáků a chla­zení. Hlavní para­me­try stroje lze měnit za chodu, jejich změna je zre­a­li­zo­vána v dalším taktu. Para­me­try lze archi­vo­vat jako recep­turu pro daný typ výrobku. Vizu­a­li­zace umož­ňuje zob­ra­zení dat na moni­toru včetně časové osy sepnutí jed­not­li­vých ventilů. Systém řízení stroje nebo celé linky má vstupy a výstupy pro pro­po­jení s řízením nava­zu­jí­cích tech­no­lo­gic­kých zaří­zení (např. lis, chla­dicí pec)

TECHNICKÁ DATA
Délka stroje
2500 mm
Šířka stroje
1300 mm
Výška stroje
1300 mm
Hmot­nost stroje
1500 kg
Taktáž
0,25 až 2,5 ks/min.
Maxi­mální průměr výrobku
460 mm
Maxi­mální výška výrobku
420 mm
Hmot­nost výrobku
do 7 kg
Tvar výrobku
rotační, nero­tační, plochý
Rozteč pozic
500 mm
Vzdá­le­nost vkládací/odnímací pozice
2000 mm
Počet pozic
1 vklá­dací + 3 lešticí + 1 odní­mací
Přísuv hořáku
340 mm
Poloha leštění
stan­dardní nebo na kopytě
Příkon 1 stroje
7,5 kW
Ovlá­dací stla­čený vzduch 5bar
0,08 m3/hour
Spo­třeba plynu, kyslíku a chla­di­cího vzduchu je závislá na typu sklo­viny, veli­kosti výrobku a systému leštění