BM JACK 3: Třípozicový brousící automat

BM JACK 3: Třípozicový brousící automat


Brou­sící automat BM-Jack 3 slouží k deko­ro­vání sklář­ských výrobků. Stejně jako v případě jed­no­po­zi­co­vého stroje, i v případě auto­matu BM-Jack3 se jedná o revo­luční vývo­jový směr v brou­šení skla. Stroj je určen k brou­šení třech výrobků najed­nou. Na přání jsou mon­to­vány tří vře­te­nové brou­sící hlavy, které umož­ňují na jedno upnutí výrobku provést deko­raci, která vyža­duje různé druhy brou­sí­cích kotoučů.
Jed­not­livé osy stroje jsou pohá­něny pomocí ser­vo­mo­torů. Stroj je osazen celkem jede­nácti ser­vo­mo­tory. Pohon brus­ných vřeten zajiš­ťují asyn­chronní motory. Sou­částí auto­matu je elek­trický roz­vaděč. V něm jsou umís­těny veškeré potřebné elek­trické kom­po­nenty slou­žící k řízení stroje. Roz­vaděč je sou­částí stroje. Klí­čo­vou vlast­ností je, že pružný člen může být doplněn “měkkým servem”, kterým lze pro­por­ci­o­nálně řídit přítlak. Výhodou tohoto řešení oproti pne­u­ma­tic­kému přítlaku je kon­t­rola křížení řezů, kdy stroj „si zapa­ma­tuje“ hloubku prvního řezu a této při­způ­sobí hloubku dalších řezů. Nástroj se pohy­buje v řezu daleko klid­něji a je tak možné dosáh­nout vyšších řezných rych­lostí. Další před­ností stroje je sku­tečně velký rozsah náklonu osy výrobku od ‑45° do + 70°. Stroj má jed­notku příč­ného posuvu pro brou­šení rovin­ných ploch. Stroj lze na přání vybavit jed­not­kou příč­ného posuvu. Lze tak brousit rovinné plochy na výrob­cích jako dekan­try, talíře nebo na plochém skle. Na přední straně stroje je umís­těna doty­ková obra­zovka, ze které se upra­vují některé para­me­try nutné k dola­dění brou­sí­cího pro­gramu a ovlá­dají se z něj ruční pohyby a operace.


Brou­sící program se vytváří pomocí návr­ho­vého soft­waru. Tento soft­ware je možno získat buď koupí soft­waru Horus, vyge­ne­ro­vá­ním souboru dle poža­davků zákaz­níka – to je vhodné pro pra­vi­delně opa­ku­jící se zakázky, nebo upgra­dem star­šího pro­gramu Horus, pří­padně Wincut.

Návr­hový soft­ware vyge­ne­ruje datový soubor a ten se poté načte do řídí­cího PC stroje (umís­tě­ného v roz­vaděči stroje). Počítač v roz­vaděči stroje pak opa­ko­vaně řídí celý brou­sící proces. Pro brou­šení na více stro­jích stačí pouze jeden návr­hový soft­ware, který vytváří datové soubory, s nimiž pracují jed­not­livé stroje, tozna­mená, že každý stroj může brousit jiný dekor.
Nahrá­vaní dato­vých souborů z návr­ho­vého soft­waru je možné rea­li­zo­vat něko­lika způsoby – pose síti, flash diskem, pomocí CD nebo DVD, či bez­drá­tově.

Stroj používá uza­vřený okruh chla­dící vody. Spo­třeba vody je cca 1000 l měsíčně. Stroj může být obslu­ho­ván pose seří­zení i nekva­li­fi­ko­va­ným pra­cov­ní­kem. Pro seří­zení stroje a obsluhu pro­gramu se před­po­kládá kva­li­fi­ko­vaný pra­cov­ník. Firma Bohemia Machina s.r.o. Vám zajistí potřebné zaško­lení tako­vých pra­cov­níků.

TECHNICKÁ DATA
Délka stroje
2200 mm
Šířka stroje
1420 mm
Výška stroje
2240 mm
Hmot­nost stroje
1850 kg
Taktáž
dle dekoru cca 1 – 10min
Max. průměr výrobku
250 mm
Max. výška výrobku
450 mm, (max. výška brou­šení 300 mm)
Hmot­nost výrobku
do 5kg (dle poža­davku zákaz­níka)
Tvar výrobku
rotační (na přání nero­tační a plochý)
Upínání
vakuum nebo mecha­nické pne­u­ma­ti­kou
Insta­lo­vaný příkon
11 kW
Střední příkon
3,5 kW
Ovlá­dací medium
Tlakový vzduch, vakuum (vakuová pumpa na přání, spo­třeba 0,8kW)
Max. průměr nástroje
150 mm
Otáčky nástroje
650‑6000 ot./m
Počet nástrojů
3 (3×3)
Rozsah náklonu osy výrobku
od ‑40° do +70°
Chla­dící médium
voda s emulsí

Opce

(není v základní ceně stroje):

  • Stroj může být na přání osazen tří­po­zi­co­vou revol­ve­ro­vou hlavou, slou­žící k upnutí třech různých nástrojů. Jed­not­livé nástroje se pro­gra­mově mění dle řezu, který je právě broušen. Výměna probíhá auto­ma­ticky.
  • Stroj může být na přání dodán i s vaku­o­vou pumpou pro upev­nění výrobků
  • Odstře­divá prů­běžná čis­tička vody
  • Návr­hový (kres­lící) program Horus
  • Různé dia­man­tové nástroje
  • Různé upínky pro výrobky