KONTAKT

Nalez­nete nás v tra­diční české sklář­ské loka­litě – Světlé nad Sázavou. Malebný kraj Vyso­činy je pose staletí silnou inspi­rací pro náš český mis­trov­ský obor – zpra­co­vání skla. Během více než 25leté úspěšné čin­nosti se nám poda­řilo vytvo­řit důstojné zázemí jak pro naše kon­struk­téry a tech­no­logy tak i pro pra­cov­níky našich sklář­ských dílen a provozů. Navštivte nás a pře­svědčte se, že tra­diční obor je stále živý a rozvíjí se.

BMRC Group s.r.o
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
Czech Repub­lic

Pro­vo­zovna
Zámecká 1177
582 91 Světlá nad Sázavou
Czech Repub­lic

Sekre­ta­riát tel.: +420 569 453 149

Adresa divize stroje
DOTEX Dobrá nad Sázavou s.r.o.
Nová Ves u Světlé 69, Czech Repub­lic

Kon­strukční kan­ce­lář
E‑mail: konstrukce@bohemia-machine.cz

Obchodní oddě­lení
Petr Trtík

Tel: +420 777 568 330
E‑mail: p.trtik@bohemia-machine.cz

Divize Sklo
E‑mail: sklo@bohemia-machine.cz


www.bohemia-machine.cz