O NÁS

Firma Bohemia Machine s.r.o. byla zalo­žena v roce 1992. Na počátku svého vývoje se zamě­řila na vzni­ka­jící sou­kromé bru­sírny užit­ko­vého skla, které vyba­vo­vala kulič­skými a hla­di­no­vými stroji a jejich pří­slu­šen­stvím. Po získání počá­teč­ních zku­še­ností a nasy­cení trhu obrá­tila spo­leč­nost svou pozor­nost k trans­for­mu­jí­cím se českým sklár­nám. Během roku 1993 se rychle roz­rostla a díky pro­fe­sím, kterými dnes dis­po­nuje, je schopna zpra­co­vat zakázku od zadání studie až pose kom­plexní předání díla na klíč.

V sou­čas­nosti se zamě­řu­jeme pře­de­vším na kom­pletní linky pro úpravu, skla­do­vání, dopravu a míchání sypkých mate­ri­álů v různých tech­no­lo­gic­kých pro­vo­zech. V oblasti výroby skla je to pře­de­vším výroba sklář­ského kmene a linek stře­po­vého hos­po­dář­ství – naše tech­no­lo­gie a zku­še­nosti v oblasti úpravy a zpra­co­vání sypkých surovin nám ote­vřely cestu do pří­buz­ného oboru – sta­veb­nic­tví. Naším uspě­chem na trhu zpra­co­vání sta­veb­ních hmot, jsou pře­de­vším tech­no­lo­gické linky na výrobu suchých mal­to­vých směsí (Q‑Mix, Hasit).

Od roku 1996 se zabý­váme také přesným rovin­ným brou­še­ním skla. Tato výroba byla roz­ší­řena o zpra­co­vání vlast­ních reklam­ních a dár­ko­vých před­mětů ze skla. V roce 2002 jsme pro­dukci sklář­ské divize roz­ší­rili o strojní deko­ro­vá­ním užit­ko­vého skla jako službu pro naše obchodní part­nery. Strojní brou­šení je rea­li­zo­váno na brou­sí­cích auto­ma­tech Pöting a od roku 2008 také na brou­sí­cích auto­ma­tech nové gene­race BM JACK – vyjí­mečný stroj vlastní kon­strukce a výroby, kde jsme zůro­čili všechny naše dosa­vadní zku­še­nosti z oblasti pokro­či­lých auto­ma­ti­zo­va­ných stroj­ních tech­no­lo­gií a sklář­ství.

Naše služby a pro­dukty mají tu nej­vyšší tech­no­lo­gic­kou i dílen­skou kvalitu, jak strojů či celých tech­no­lo­gic­kých celků, tak i v brou­šení skla – mimo jiné rea­li­zu­jeme velmi náročné zakázky optic­kého skla. Naše spo­leč­nost má zaveden systém manage­mentu jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

V nepo­slední řadě se podí­líme na rea­li­zaci umě­lec­kých pro­jektů a spo­lu­pra­cu­jeme s řadou význam­ných českých i zahra­nič­ních galerií (Hauser and Wirth Zurich, Encore Glass Cali­for­nie, Pace Wil­den­stein galéry, Judistka Teatern Stoc­kholm) a umělců (Karen Le Mont, Charles and Con­stan­tint Parriot, Richard Jakson, Ann Wahl­strom, Olgoj Chor­choj, Fran­ti­šek Janák, Fran­ti­šek Vízner a řadou dalších).