BUBNOVÁ SUŠKA BOŠKA

BUBNOVÁ SUŠKA BOŠKA


Bubnová sušárna je zaří­zení určené pro kon­ti­nu­ální sušení sypkého nebo kuso­vého mate­ri­álu (písku, kera­mické frity popří­padě drce­ných střepů) směsí spalin a vzduchu. Zaří­zení je dodá­váno ve třech výko­no­vých pro­ve­de­ních pro efek­tivni apli­kaci ve vašem provozu. Klíčové prvky stroje (buben a části, které při­chá­zejí do styku se sušeným mate­ri­á­lem) jsou vyro­beny z kva­litní nere­zové oceli.


Vlhký mate­riál je do bubnu dopra­vo­ván plnicím otvorem ve vstupní části sušky. Uspo­řá­dání lopatek uvnitř bubnu zaru­čuje účinný kontakt suší­cího media s mate­ri­á­lem. Při­hr­no­vací lopatky ve tvaru šne­kov­nice posu­nují náplň k výstup­nímu otvoru. Rych­lost postupu suše­ného mate­ri­álu lze měnit nasta­ve­ním sklonu bubnu a změnou otáček bubnu. Suchý mate­riál odchází ze sušky otvorem ve výstupní části. Zdrojem suší­cího media je spa­lo­vací komora auto­ma­tic­kého blo­ko­vého hořáku, kde dochází ke smísení spalin a pří­dav­ného vzduchu. Potřebná teplota suši­cího media je udr­žo­vána na nasta­vené hodnotě regu­lací výkonu hořáku a množ­ství pří­dav­ného vzduchu. Odsá­vání směsi suší­cího media a pra­cho­vého podílu suše­ného pro­duktu je zabez­pe­čeno vzdu­cho­tech­nic­kým zaří­ze­ním, při­po­je­ným na otvor v horní části výstupu ze sušárny. Buben se odva­luje na dvou párech kladek. Hnací kladky jsou v jedné ose na straně bubnu se zvý­še­ným zatí­že­ním ve směru otáčení a každá z obou hnacích kladek je pohá­něna šne­ko­vou pře­vo­dov­kou s elek­tro­mo­to­rem. Ply­nu­lou regu­laci otáček bubnu umož­ňuje frek­venční měnič, který řídí otáčky obou motorů šne­ko­vých pře­vo­do­vek.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ
1
3
15
 
Délka
5500
8000
15000
mm
Šířka
1200
1400
2100
mm
Hloubka
1800
2300
2900
mm
Hmot­nost
1400
2500
7300
kg
Výkon sušení
1
3
15
t/h
Vstupní vlhkost mate­ri­álu
max.10
max.10
max.10
%
Výstupní vlhkost mate­re­ri­álu
0,2 – 0,5
0,2 – 0,5
0,2 – 0,5
%
Výkon hořáku-max.
180
400
2200
kW
Příkon pohonu
1,5
2 x 0,2
2 x 5,5
W
Otáčky bubnu
10
8
5
rpm
Odsá­vání
0,6
1,5
6
m3/s