MÍCHAČKA 350l – 1000l

MÍCHAČKA 350l – 1000l


Zaří­zení je určeno k míchání směsi bez vlhčení. Vlastní míchání probíhá v pra­cov­ním pro­storu míchačky a to pohybem lopatek v mate­ri­álu. Dno i boky vany mohou být na přání oblo­ženy vylo­že­ním.


Mate­riál je do míchačky při­vá­děn voli­tel­nými plní­cími otvory ( 255 mm). Pro při­dá­vání malých dávek slouží pomocná oke­nička. Při­po­jo­vací otvor (155 mm) zaji­šuje odvzduš­nění pra­cov­ního pro­storu při plnění res. vyprazd­ňo­vání míchačky. Ve dně míchačky je kruhový vypouš­těcí otvor s pne­u­ma­ticko-mecha­nic­kým uza­ví­ra­cím mecha­nis­mem, zajiš­tu­jí­cím trvalé uza­vření i v případě výpadku tla­ko­vého vzduchu. Výstup z míchačky je pří­ru­bový, což umož­ňuje při­po­jit za míchačku návazné tech­no­lo­gické zaří­zení.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP
350 L
1000 L
 
Délka
2400
3055
mm
Šířka
1700
2350
mm
Výška
1280
1485
mm
Hmot­nost
1310
2220
kg
Objem
350
1000
l
Výkon
116
330
l/min
Otáčky lopatek
38
32
rpm
El. příkon
5,5
15
kW