HUTNÍ PŘÍPRAVEK BM BOY 05 – “šlapák”

HUTNÍ PŘÍPRAVEK BM BOY 05 – “šlapák”


Toto zaří­zení je určeno k mani­pu­laci s kla­sic­kou dvou­díl­nou sklář­skou formou při ruční výrobě fou­ka­ného skla. Jeho pri­már­ním úkolem je zavírat a ote­ví­rat formu dle potřeby foukače, sekun­dárně opla­cho­vat a chladit tuto formu pose ukon­čení operace vyfu­ko­vání skle­ně­ného polo­to­varu.


Pou­ži­tím tohoto zaří­zení je dosa­ženo výrazné úspory práce pomoc­ných sil při ruční výrobě fou­ka­ného skla v běžném hutním provozu.Další neza­ne­dba­tel­nou výhodou tohoto zaří­zení je úspora vody, neboť BM BOY má uza­vřený chla­dící okruh. Hlavním roz­dí­lem tohoto zaří­zení ve srov­nání s podob­nými výrobky je radi­kální zjed­no­du­šení upínání forem. Toto s sebou přináší zna­telné úspory časů jejich výměny.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka
830
mm
Šířka
1080
mm
Výška
870
mm
Infor­ma­tivní hmot­nost (bez pro­vozní náplně chla­dící vody)
145
kg
Výška k horní ploše nášlapu s ovl. pedály (plynule nasta­vi­telná v závis­losti na výšce prac. pódia obsluhy
800 – 965
(750−915)
mm
Výška základny pro formu (plynule nasta­vi­telná)
310 – 500
mm
Maxi­mální úhel roze­vření formy (skokově sta­vi­telný)
78°, 90°, 106°
mm
Napě­ťová sou­stava stroje
1+N+PE, 50Hz, 230 V
Celkový příkon stroje
0,22
kVA
Krytí roz­vaděče
IP 54
 
Při­po­jení k rozvodu tla­ko­vého vzduchu
(spo­třeba max. 4 l/min)
0,5 – 0,6
Mpa
Pro­vozní náplň chla­dí­cího média (voda – uza­vřený okruh)
30 – 35
L
Max. průtok chla­dící vody
0,45
l/s