KLADIVOVÝ DRTIČ BMD 700x260l

KLADIVOVÝ DRTIČ BMD 700x260l


Kla­di­vový slouží k drcení kuso­vého mate­ri­álu. Princip drcení spočívá ve vymrš­tění drce­ného mate­ri­álu kla­di­vem na dopa­do­vou desku. Proces drcení probíhá auto­ma­ticky. Kla­di­vový drtič BMD 700×260 se vyzna­čuje vyni­ka­jí­cími pro­voz­ními para­me­try: vysokým výkonem, vysokou hlt­ností drtiče, vysokou spo­leh­li­vostí a život­ností funkč­ních dílů, nízkými náklady na provoz a údržbu.


Kla­di­vový drtič je kla­di­vo­od­ra­zový drtící stroj. Při­vá­děný mate­riál se drtí opa­ko­va­nými údery kladiv rychle se otá­če­jí­cího rotoru umís­tě­ného proti dopa­dové stěně. Drtící prostor drtiče tvoří skříň vypan­cé­řo­vaná otě­ruvzdor­ným mate­ri­á­lem a rotorem s kladivy. Rotor je uložen na sou­deč­ko­vých ložis­kách se stře­do­vým pří­vo­dem tuku. Na rotoru jsou šachov­ni­cově uchy­cena kladiva ve čtyřech řadách na uná­še­cích rame­nech. Unášecí ramena jsou opat­řena pouzdry pro uložení tyčí kladiv a na obvodu otě­ruvzdor­nými návary. Uspo­řá­dání rotoru umož­ňuje pokrytí celé šířky vstupní štěr­biny a zvyšuje tím hltnost drtiče.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Průměr rotoru
440
mm
Šířka rotoru
661
mm
Rozměr vstup­ního otvoru
710 x 260
mm
Rozměr výstup­ního otvoru
510 x 399
mm
Otáčky rotoru
1020
min-1
Počet kladiv
26
mm
Veli­kost vstup­ního zrna
max. 200
mm
Výstupní zrno
max. 30
mm
Výkon drtiče
10
t/h
Hlavní elek­tro­mo­tor
7,5
kW
Hmot­nost stroje
1600
kg