HLADINÁŘSKÝ STROJ BMH‑D/1,5

HLADINÁŘSKÝ STROJ BMH‑D/1,5


Hori­zon­tální brou­sící stroj určený pro opra­co­vání rovin­ných ploch skla, kera­miky, kamene a podob­ných mate­ri­álů čelní plochou brus­ného nástroje. Jedná se o uni­ver­zální stroj, umož­ňu­jící použití volného nebo váza­ného brusiva v širokém spektru otáček vřetene. Stroj též splňuje náročné poža­davky na použití moder­ních dia­man­to­vých nástrojů.


Zákla­dem stroje je robustní pod­sta­vec, zaru­ču­jící doko­na­lou tuhost, v jehož středu je uloženo přesné vřeteno. Pohon stroje zajiš­ťuje asyn­chronní elek­tro­mo­tor, umís­těný na napí­nací desce v zadní části stroje pod ochran­ným krytem. Na vrchní ploše pod­stavce je při­pev­něna vyspá­do­vána ocelová vana, slou­žící jako odstři­ko­vací kryt. Otáčky stroje jsou voleny podle pou­ži­tého brou­sí­cího nástroje. Na přání zákaz­níka je možné stroj vybavit párem řemenic s jedním či dvěma stupni otáček, popří­padě ply­nu­lou regu­lací otáček v určitém rozsahu. Nej­nižší běžně pou­ží­vané otáčky jsou 300 ot/min a nej­vyšší 1500 ot/min. Stroj dále může být vybaven (pokud je to vhodné z hle­diska použité tech­no­lo­gie brou­šení) pří­vo­dem vody středem hřídele, pří­dav­ným plas­to­vým odstři­ko­va­cím krytem, vanič­kou na brusivo apod.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Hloubka
1110
mm
Výška
1030
mm
Šířka
880
mm
Hmot­nost podle pro­ve­dení
470 – 700
kg
Výška nosného talíře
870
mm
Napě­ťová sou­stava stroje
3+PE AC 50Hz, 400V
 
Celkový příkon stroje je závislý na typu pří­sluš­ného motoru a použití frek­venč­ního měniče