KOREČKOVÝ ELEVÁTOR ELVA

KOREČKOVÝ ELEVÁTOR ELVA


Ele­vá­tor – svislý pásový doprav­ník – je určený k dopravě sypkého a kuso­vého mate­ri­álu. Je vyroben z mate­ri­álu se zvý­še­nou odol­ností proti otěru, proto je vhodný k dopravě abra­ziv­ních mate­ri­álů.


Ele­vá­tor ELVA je svislý pásový doprav­ník s neko­neč­ným pásem na kterém jsou při­pev­něny korečky. Dopra­vo­vaný mate­riál je nabí­raný ve spodní stanici, v koreč­cích je vyná­šený do horní stanice, kde je vysy­pá­vaný odstře­divě-gra­vi­tač­ním způ­so­bem. Mate­riál se sype do korečků přímo z násypky, zbytek který pro­padne je zachy­cen ve spodní stanici, odkud je vyhra­bo­ván. Pás s korečky pro­chází samo­nos­nou šachtou. Ve svislém směru je pás usměr­ňo­vaný proti roz­kmi­tání opěr­nými válečky. Ve spodní stanici je pás napí­naný přes napí­nací buben. Poloha napí­na­cího bubnu je sta­vi­telná přes dvojici napí­na­cích šroubů. V horní stanici pás nabíhá na pohá­něcí buben. Krou­ticí moment na buben je pře­ná­šený přímo ze šnekové pře­vo­dovky. Samo­svorný šnekový převod jistí ele­vá­tor proti samo­vol­nému roz­běh­nutí pásu se zapl­ně­nými korečky v tažné větvi. Ele­vá­tor ELVA je pro­ve­dený z mate­ri­álů odo­lá­va­jí­cích abra­ziv­ním účinkům dopra­vo­va­ného mate­ri­álu. Nejvíce namá­hané díly spodní a horní stanice jsou vylo­žené otě­ruvzdor­nou ocelí Hardox. Ostatní díly jsou z kon­strukční oceli.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP
ELVA 5
ELVA 16
ELVA 40
ELVA 100
 
Dopravní výkon
5
16
40
100
t/hod
Šířka korečku
160
200
315
400
mm
Rych­lost pásu
1,25
1,25
1,4
1,5
m/sec
Dopravní výška
max. 40
max. 40
max. 40
max. 40
m
Elek­trický příkon
max. 3
max. 7,5
max. 15
max. 22
kW
Délka šachty
910
950
1200
1350
mm
Šířka šachty
310
360
530
750
mm