Automatizace výrobních procesů

Díky mno­ha­le­tým zku­še­nos­tem firmy Bohemia Machine v prů­mys­lo­vých odvět­vích a vývoji stroj­ních zaří­zení jsme schopni nabíd­nout indi­vi­du­ální auto­ma­ti­zaci výrob­ního procesu na klíč dle spe­ci­fic­kých poža­davků zákaz­níka.

Auto­ma­ti­zace může být řešena jak vývojem jed­no­úče­lo­vého zaří­zení, tak apli­kací robota, vždy s ohledem na potřeby a pří­padný budoucí vývoj auto­ma­ti­zo­va­ného pra­co­viště. Řídící systém je apli­ko­ván v souladu s nad­řa­ze­ným ope­rač­ním sys­té­mem.

Stojíte před záměrem auto­ma­ti­zace výrob­ního postupu? Kon­tak­tujte nás s poptáv­kou a kon­strukční tým vyhod­notí vhodné řešení.