Vše­o­becné obchodní pod­mínky jsou platné od 1.1.2017.

 1. Plat­nost vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek

  Tyto vše­o­becné obchodní pod­mínky jsou nedíl­nou sou­částí shora ozna­čené kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy nebo objed­návky (vše dále jen jako „kupní smlouva“).

  V případě, že se kupní smlouva uvedená v bodu 1.1. těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek svým obsahem odchy­luje od obsahu těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek, mají ujed­nání kupní smlouvy uvedené v bodu 1.1. těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek před­nost před odchyl­nými ujed­ná­ními obsa­že­nými v těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mín­kách.

  Jsou-li pří­lo­hou kupní smlouvy dle bodu 1.1. těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek rovněž technické dodací před­pisy (obsa­hu­jící rovněž návod k obsluze a údržbě) a odchy­lují-li se tyto tech­nické dodací před­pisy svým obsahem od obsahu kupní smlouvy dle bodu 1.1. nebo od obsahu vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek dle bodu 1.2., mají před odchyl­nými ustanoveními tech­nic­kých doda­cích před­pisů před­nost ujed­nání kupní smlouvy, příp. vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek.

 2. Defi­nice pojmů

  Kupní smlou­vou“ se v těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mín­kách rozumí kupní smlouva uvedená v bodu 1.1. těchto vše­o­bec­ných obchodních pod­mí­nek.

  Zbožím“ se v těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mín­kách rozumí věci, které se kupní smlou­vou pro­dá­va­jící zava­zuje ode­vzdat kupu­jí­címu.

  Kupu­jí­cím“ se v těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mín­kách rozumí subjekt ozna­čený jako kupu­jící v kupní smlouvě.

  Pro­dá­va­jí­cím“ se v těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mín­kách rozumí subjekt ozna­čený jako pro­dá­va­jící v kupní smlouvě.

  Důvěrné infor­mace” zna­me­nají infor­mace poskyt­nuté jednou ze smluv­ních stran, jejími zaměst­nanci, zástupci či před­sta­vi­teli druhé smluvní straně, jejím zaměst­nan­cům, zástup­cům či před­sta­vi­te­lům včetně, ale nejen firem­ních, obchod­ních, pro­duk­to­vých a finanč­ních infor­mací, doku­mentů, pásků, výkresů, tiš­tě­ných sou­částí, kon­cepč­ních náčrtů, výkresů nářadí, infor­mací o zpra­co­vání, tech­no­logii výroby zaří­zení nebo infor­mací jaké­ho­ko­liv druhu, výrob­ních plánů, spe­ci­fi­kací zaří­zení, záznamů, sou­částí, vzorků, pro­to­typů, spe­ci­fi­kací, foto­gra­fií, zpráv a ostat­ních písem­ných mate­ri­álů, infor­mací nebo hard­ware, ať paten­to­va­ných nebo paten­to­va­tel­ných či nikoliv, nezá­visle na způsobu, kterým jsou tyto infor­mace uloženy, před­klá­dány, posí­lány nebo pro­hlí­ženy, a veš­ke­rých infor­mací, které budou získány návště­vou a pro­hlíd­kou prostor smluvní strany nebo pro­hlíd­kou některé z výše uve­de­ných položek.

 3. Množství, jakost, pro­ve­dení a obal zboží

  Pro­dá­va­jící je povinen ode­vzdat kupu­jí­címu zboží v množ­ství, které určuje kupní smlouva.

  Pro­dá­va­jící je povinen ode­vzdat kupu­jí­címu zboží v jakosti a pro­ve­dení, které výslovně určuje kupní smlouva. V případě, že jakost nebo pro­ve­dení zboží nejsou kupní smlou­vou, třeba čás­tečně, výslovně určeny, je pro­dá­va­jící povinen ode­vzdat kupu­jí­címu zboží v jakosti a pro­ve­dení, které se hodí pro svůj obvyklý účel..

  Navrhne-li pro­dá­va­jící po uza­vření kupní smlouvy písem­nou formou určité změny pro­ve­dení zboží (včetně kon­strukce nebo tech­nic­kého řešení zboží) a kupu­jící se k tako­vému návrhu ve lhůtě do 7 pra­cov­ních dnů od přijetí návrhu nevy­já­dří, má se pro účely kupní smlouvy za to, že kupu­jící s takto navr­že­nými změnami pro­ve­dení zboží sou­hlasí. V takovém případě je pro­dá­va­jící povinen kupu­jí­címu ode­vzdat zboží v pro­ve­dení dle kupní smlouvy ve znění návrhu na změnu pro­ve­dení zboží a kupu­jící je povinen takto pro­ve­dené zboží převzít a zapla­tit za něj sjed­na­nou kupní cenu.

  Pokud by však návrh na změnu pro­ve­dení zboží měl zna­me­nat také změnu kupní ceny, bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě.

  Pro pří­pad­nou pře­pravu je pro­dá­va­jící povinen zboží zabalit nebo jinak opatřit způ­so­bem, který výslovně stanoví kupní smlouva. V případě, že způsob zabalení či jiného opat­ření zboží pro pře­pravu není kupní smlou­vou výslovně sta­no­ven, je pro­dá­va­jící povinen zboží pro pře­pravu zabalit či jinak opatřit způ­so­bem potřeb­ným k ucho­vání a ochraně zboží.

  Spolu se zbožím je pro­dá­va­jící povinen kupu­jí­címu ode­vzdat doklady, které jsou výslovně sta­no­veny kupní smlou­vou. Pří­padné vady v takto ode­vzda­ných dokla­dech či jejich neo­de­vzdání nepřed­sta­vují vady zboží.

 4. Místo plnění

  Místo, ve kterém je pro­dá­va­jící povinen kupu­jí­címu zboží ode­vzdat, je sta­no­veno kupní smlou­vou.

  Je-li místo plnění shodné s místem obchod­ního závodu pro­dá­va­jí­cího, splní pro­dá­va­jící svůj závazek ode­vzdat kupu­jí­címu zboží tím, že umožní kupu­jí­címu naklá­dat se zbožím v místě obchod­ního závodu pro­dá­va­jí­cího v termínu plnění sta­no­ve­ném kupní smlou­vou či těmito vše­o­bec­nými doda­cími pod­mín­kami.

  Okamžik splnění povin­nosti pro­dá­va­jí­cího ode­vzdat kupu­jí­címu zboží je dnem ode­vzdání zboží.

  Není-li místo plnění v kupní smlouvě výslovně sta­no­veno, je místem plnění obchodní závod pro­dá­va­jí­cího na adrese Nová Ves u Světlé 69, 58291.

  Stanoví-li kupní smlouva pro­dá­va­jí­címu povin­nost zboží kupu­jí­címu odeslat do urči­tého místa, dochází ke splnění povin­nosti pro­dá­va­jí­cího, ode­vzdat zboží kupu­jí­címu pře­dá­ním tohoto zboží prvnímu dopravci k pře­pravě pro kupu­jí­cího. Pro­dá­vající je v takovém případě povinen umožnit kupu­jí­címu uplat­nit práva z pře­pravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva kupu­jící nemá již na základě samotné pře­pravní smlouvy uza­vřené pro­dá­va­jí­cím.

 5. Termín plnění

  Ter­mí­nem plnění je sta­no­vena doba, ve které má mezi smluv­ními stra­nami dojít k  ode­vzdání zboží.

  Termín plnění stanoví kupní smlouva.

  Stanoví-li kupní smlouva, že pro­dá­va­jící je povinen kupu­jí­címu ode­vzdat zboží do jednoho nebo více měsíců, běží takto stanovená lhůta ode­vzdání zboží ode dne účin­nosti kupní smlouvy. Pro­dá­va­jící je v takovém případě povinen kupu­jí­címu zboží ode­vzdat v pří­sluš­ném měsíci v den, který se svým ozna­če­ním (číslem) shoduje se dnem účin­nosti kupní smlouvy.

  Stanoví-li kupní smlouva, že pro­dá­va­jící je povinen kupu­jí­címu ode­vzdat zboží do jednoho nebo více měsíců a půl, běží takto stanovená lhůta ode­vzdání zboží ode dne účin­nosti kupní smlouvy. Pro­dá­va­jící je v takovém případě povinen kupu­jí­címu zboží ode­vzdat v pří­sluš­ném měsíci v 15. dni, který násle­duje po dni, který se svým ozna­če­ním (číslem) shoduje se dnem účin­nosti kupní smlouvy. Nesta­noví-li termín plnění kupní smlouva výslovně, je pro­dá­va­jící povinen kupu­jí­címu ode­vzdat zboží ve lhůtě při­mě­řené s při­hléd­nu­tím k povaze zboží a místu ode­vzdání zboží.

  Kupu­jící je povinen zboží v termínu plnění od pro­dá­va­jí­cího převzít.

  Dostane-li se kupu­jící do pro­dlení se spl­ně­ním povin­nosti převzít od pro­dá­va­jí­cího zboží, je kupu­jící povinen pro­dá­va­jí­címu zapla­tit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny sjed­nané za prodej zboží v kupní smlouvě, a to za každý i zapo­čatý den pro­dlení se spl­ně­ním závazku zboží převzít. Pro­dá­va­jící je vedle takto sjed­nané smluvní pokuty opráv­něn po kupu­jí­cím poža­do­vat plnou náhradu škody (všech nákladů) způ­so­bené pro­dá­va­jí­címu poru­še­ním povin­nosti kupu­jí­cího zboží převzít v termínu plnění.

  V případě, že kupu­jící v termínu plnění pře­vezme pře­dá­vací pro­to­kol o zboží, ale zboží fyzicky nepře­vezme, pro­dá­va­jící zboží uskladní a kupu­jící je povinen za toto skla­do­vání zapla­tit sta­no­vené skladné. Pokud podmínky skladování nejsou kupní smlou­vou výslovně sta­no­veny, je kupu­jící povinen zapla­tit pro­dá­va­jí­címu skladné (pau­šální náhradu nákladů spojených s ulo­že­ním a opa­t­ro­vá­ním zboží) v pau­šální výši 600,- Kč/1m2 za každý zapo­čatý kalen­dářní měsíc. Plocha v m2, která je relevantní pro sta­no­vení výše sklad­ného, je sta­no­vena v těchto níže uve­de­ných roz­me­zích, přičemž pro sta­no­vení výše sklad­ného se použije vždy horní hranice uve­de­ného rozmezí:

  - do 5 m2 včetně

  - od 5 m2 do 10 m2 včetně

  - od 10 m2 do 20 m2 včetně

  - nad 20 m2 dle sku­teč­nosti

  Skladné kryje náklady spojené se skla­do­vá­ním vyjma nákladů na pojiš­tění a pře­pravu zboží.

  V případě, že se kupu­jící dostane do pro­dlení se spl­ně­ním povin­nosti zapla­tit zálohu na kupní cenu sta­no­ve­nou kupní smlou­vou, dochází tím auto­maticky bez dalších jednání či dohod k pro­dlou­žení termínu plnění (dodání zboží) sta­no­ve­ného kupní smlou­vou či těmito vše­o­bec­nými obchod­ními pod­mín­kami. Termín plnění se takto pro­dlu­žuje při­nejmen­ším o stejný počet dní, po které trvá pro­dlení kupu­jí­cího se splněním povin­nosti zapla­tit zálohu na kupní cenu. Sou­časně má pro­dá­va­jící právo v takovém případě poza­sta­vit veškeré práce, objed­návky a poža­do­vat náhradu nákladů, vyna­lo­že­ných v důsledku uve­de­ného pro­dlení kupu­jí­cího.

  Pro­dá­va­jící je však opráv­něn ode­vzdat kupu­jí­címu zboží v termínu sjed­na­ném při uza­vření kupní smlouvy.

  Je-li kupu­jící povinen předat pro­dá­va­jí­címu mate­riál či polo­to­vary nutné k výrobě či ode­vzdání zboží pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­címu, je kupu­jící povinen takový mate­riál či polo­to­vary pro­dá­va­jí­címu předat ve lhůtě sta­no­vené kupní smlou­vou. Nesta­noví-li kupní smlouva takovou lhůtu pro předání mate­ri­álu či polo­to­varů kupu­jí­cím pro­dá­va­jí­címu výslovně, platí, že kupu­jící je povinen takový mate­riál či polo­to­vary pro­dá­va­jí­címu předat bez zby­teč­ného prodlení po uza­vření kupní smlouvy.

  Pokud kupní smlouva nesta­noví výslovně jinak, nesni­žuje se kupní cena sta­no­vená kupní smlou­vou či těmito vše­o­bec­nými obchod­ními pod­mín­kami o cenu takto pře­da­ného mate­ri­álu či polo­to­varů.

  Dostane-li se kupu­jící do prodlení se spl­ně­ním své povin­nosti předat pro­dá­va­jí­címu mate­ri­ály či polo­to­vary nutné k výrobě či ode­vzdání zboží pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­címu, dochází tím auto­ma­ticky bez dalších jednání či dohod k pro­dlou­žení termínu plnění (ode­vzdání zboží) sta­no­ve­ného kupní smlou­vou či těmito vše­o­bec­nými obchod­ními pod­mín­kami. Termín plnění se takto pro­dlu­žuje při­nejmen­ším o stejný počet dní, po které trvá pro­dlení kupu­jí­cího se spl­ně­ním povin­nosti kupu­jí­cího předat pro­dá­va­jí­címu mate­ri­ály či polo­to­vary nutné k výrobě či odevzdání zboží pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­címu.

  Pro­dá­va­jící je však opráv­něn ode­vzdat kupu­jí­címu zboží v termínu sjed­na­ném při uza­vření kupní smlouvy.

  Upřes­nění nebo změna tech­nic­kých poža­davků, které musí zboží spl­ňo­vat, pro­ve­dené kupu­jí­cím po uza­vření kupní smlouvy prodlužuje termín ode­vzdání zboží (plnění) mini­málně o stejný počet dní, které uplynou mezi uplat­ně­ním poža­davku kupu­jí­cího na uvedené upřes­nění či změnu a dosa­že­ním dohody smluv­ních stran o pro­ve­dení tohoto upřes­nění či změny. Taková dohoda musí být uza­vřena v písemné formě.

 6. Kupní cena

  Kupní cenu stanoví kupní smlouva.

  Kupní smlouva stanoví výši kupní ceny bez daně z přidané hodnoty a zároveň uvádí, že ke sta­no­vené částce kupní ceny se daň z přidané hodnoty při­po­čí­tává. V případě, že kupní smlouva stanoví výši kupní ceny, aniž by výslovně sta­no­vila, zda se jedná o kupní cenu bez daně z přidané hodnoty nebo o kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty, jedná se o kupní cenu stanovenou bez daně z přidané hodnoty, k níž se pří­slušná daň z přidané hodnoty při­po­čítá.

  Pokud není v kupní smlouvě sta­no­veno výslovně jinak, platí, že kupní cena sta­no­vená ve smlouvě neob­sa­huje cenu za pří­padné balení nebo pří­pad­nou pře­pravu zboží. Náklady spojené s balením a pře­pra­vou zboží je kupu­jící v takovém případě povinen pro­dá­va­jí­címu nahra­dit vedle sjed­nané kupní ceny, a to v plné výši. Náhrada těchto nákladů je splatná do 15 dnů od doru­čení faktury pro­dá­va­jí­cího kupu­jí­címu.

  Není-li kupní cena v kupní smlouvě výslovně sta­no­vena, je kupu­jící povinen pro­dá­va­jí­címu zapla­tit kupní cenu, za kterou se pro­dá­valo obvykle srov­na­telné zboží v době uza­vření kupní smlouvy za smluv­ních pod­mí­nek obdob­ných obsahu kupní smlouvy.

  Je-li v kupní smlouvě sjed­nána kupní cena v jiné měně než v korunách českých (CZK) a je-li ke dni zapla­cení kupní ceny kupujícím pro­dá­va­jí­címu anebo ke dni zapla­cení jaké­ko­liv části kupní ceny kurs koruny české (CZK) k dané měně, ve které je cena za dodané zboží sjed­nána, oproti kursu ke dni uza­vření kupní smlouvy změněn v nepro­spěch před­mětné jiné měny o více jak 1,5%, zavazuje se kupu­jící pro­dá­va­jí­címu zapla­tit kupní cenu zvý­še­nou oproti její výši sta­no­vené v kupní smlouvě tak, aby kupní cena za dodávku zboží pře­poč­tená na koruny české (CZK) zůstala stejná při použití kursu plat­ného ke dni uza­vření kupní smlouvy, jako i kursu plat­ného ke dni zapla­cení kupní ceny za dodané zboží nebo kte­ré­ko­liv její části. Kursem mezi korunou českou (CZK) a jinou měnou se pro účely tohoto bodu rozumí kurs sta­no­vený Českou národní bankou.

 7. Splat­nost kupní ceny

  Splat­nost kupní ceny je sta­no­vena kupní smlou­vou.

  Povin­nost kupu­jí­cího zapla­tit kupní cenu není pod­mí­něna mož­ností pro­hléd­nout si zboží.

  V případě, že splat­nost kupní ceny kupní smlou­vou výslovně sta­no­vena není, je kupu­jící povinen pro­dá­va­jí­címu kupní cenu zapla­tit oka­mži­kem splnění závazku pro­dá­va­jí­cího, tj. ode­vzdá­ním zboží kupu­jí­címu. Sku­teč­nost, že pro­dá­va­jící neo­de­vzdá spolu se zbožím kupu­jí­címu tech­nic­kou doku­men­taci či jiné doku­menty, nemá vliv na povin­nost kupu­jí­cího zapla­tit kupní cenu v termínu sta­no­ve­ném kupní smlou­vou, příp. v oka­mžiku splnění závazku pro­dá­va­jí­cího ode­vzdat kupu­jí­címu zboží.

  Dnem zapla­cení kupní ceny je v případě bez­ho­to­vostní platby den, ve kterém je bankou částka kupní ceny při­psána na běžný účet pro­dá­va­jí­cího.

  Kupu­jící není opráv­něn jed­no­stranně zapo­čí­tat proti pohle­dáv­kám pro­dá­va­jí­cího z kupní smlouvy či těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek jaké­koli své či postou­pe­ním nabyté pohle­dávky. Započ­tení proti pohle­dáv­kám prodáva­jí­cího z kupní smlouvy či těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek, a to včetně pohle­dá­vek na zapla­cení záloh, je možné pouze na základě písemné dohody obou smluv­ních stran.

  Vlast­nické právo ke zboží ode­vzda­nému pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­címu na základě kupní smlouvy pře­chází na kupu­jí­cího oka­mži­kem úplného zapla­cení kupní ceny. Kupu­jící není opráv­něn před nabytím vlast­nic­kého práva ke zboží toto zboží bez písem­ného sou­hlasu pro­dá­va­jí­cího prodat třetí osobě anebo vlast­nické právo ke zboží na třetí osobu převést z jaké­ho­ko­liv jiného práv­ního důvodu.

  Pro případ, že se kupu­jící dostane do pro­dlení se spl­ně­ním svého závazku zapla­tit pro­dá­va­jí­címu kupní cenu za ode­vzdání zboží, zava­zuje se kupu­jící pro­dá­va­jí­címu zapla­tit náhradu veš­ke­rých nákladů, které je v důsledku pro­dlení kupu­jí­cího pro­dá­va­jící nucen vyna­lo­žit v sou­vis­losti s takovým prodlením. Takto se kupu­jící zava­zuje pro­dá­va­jí­címu zapla­tit náklady vyna­lo­žené na vymá­hání splatné pohle­dávky pro­dá­va­jí­cího vůči kupu­jí­címu, náklady vyna­lo­žené v daném období pro­dá­va­jí­cím pro zajiš­tění kur­so­vých rizik apod.

 8. Nebez­pečí škody na zboží

  Nebez­pečí škody na zboží na kupu­jí­cího pře­chází oka­mži­kempře­vzetí zboží.

  V případě, že se kupu­jící oproti ujed­ná­ním obsa­že­ným v kupní smlouvě nebo těchto vše­o­bec­ných obchod­ních podmínkách dostane do pro­dlení s povin­ností převzít zboží ode­vzdané v souladu s kupní smlou­vou či těmito vše­o­bec­nými obchod­ními pod­mín­kami pro­dá­va­jí­cím, pře­chází na kupu­jí­cího nebez­pečí škody na zboží oka­mži­kem, kdy je mu se zbožím v souladu s kupní smlou­vou či těmito vše­o­bec­nými obchod­ními pod­mín­kami pro­dá­va­jí­cím umož­něno naklá­dat.

  Jestliže je pro­dá­va­jící povinen podle kupní smlouvy odeslat zboží kupu­jí­címu, pře­chází nebez­pečí škody na zboží na kupu­jí­cího jeho pře­dá­ním prvnímu dopravci pro pře­pravu do místa určení.

  Škoda na zboží, která vznikla po pře­chodu nebez­pečí škody na zboží na kupu­jí­cího, nemá vliv na povin­nost kupu­jí­cího zapla­tit kupní cenu.

 9. Záruka, náhrada škody

  Pro­dá­va­jící posky­tuje kupu­jí­címu na zboží ode­vzdané dle kupní smlouvy záruku.

  Zárukou se prodá­va­jící kupu­jí­címu zava­zuje, že zboží ode­vzdané dle kupní smlouvy bude po záruční dobu způ­so­bilé pro použití k obvyk­lému účelu a že si zachová kupní smlou­vou sta­no­vené vlast­nosti. Pokud kupní smlouva některé vlast­nosti zboží nesta­noví, zava­zuje se zárukou pro­dá­va­jící kupu­jí­címu, že si zboží ode­vzdané dle kupní smlouvy po záruční dobu zachová obvyklé vlast­nosti.

  Délku záruční doby stanoví kupní smlouva. Pokud délku záruční doby kupní smlouva nesta­noví výslovně, činí délka záruční doby 12 měsíců od splnění závazku pro­dá­va­jí­cího ode­vzdat zboží kupu­jí­címu, nejdéle však 6 měsíců od uvedení zboží do provozu.

  Výskyt vady je kupu­jící povinen pro­dá­va­jí­címu písemně sdělit bez zby­teč­ného odkladu poté, co vadu zjistí.

  Byly-li použity podle kupní smlouvy při výrobě zboží věci předané kupu­jí­cím, neod­po­vídá pro­dá­va­jící za vady zboží, které byly způ­so­beny pou­ži­tím těchto věcí, jestliže pro­dá­va­jící při vyna­lo­žení odborné péče nemohl odhalit nevhod­nost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupu­jí­cího upo­zor­nil, avšak kupující trval na jejich použití.

  Byly-li při výrobě zboží použity tech­no­lo­gické či jiné postupy, na nichž kupu­jící trval a na jejichž nevhod­nost pro­dá­va­jící kupu­jí­cího písemně upo­zor­nil, neod­po­vídá pro­dá­va­jící za vady zboží, které byly způ­so­beny pou­ži­tím těchto postupů.

  Pro­dá­va­jící je povinen bez zby­teč­ného odkladu poté, co je mu výskyt vady kupu­jí­cím písemně oznámen, zajis­tit pro­hlídku zboží. Prodá­va­jící a kupu­jící jsou povinni se bez zby­teč­ného odkladu po písem­ném ozná­mení vady ze strany kupu­jí­cího a prohlídce zboží ze strany pro­dá­va­jí­cího písemně dohod­nout o způsobu odstra­nění vady či jiném uspo­ko­jení práva kupu­jí­cího z  vadného plnění.

  Práva ze záruky kupu­jí­címu nevzni­kají v pří­pa­dech, kdy vady zboží byly způ­so­beny po pře­chodu nebez­pečí škody na zboží vněj­šími udá­lostmi a nezpů­so­bil je pro­dá­va­jící ani osoby, s jejichž pomocí pro­dá­va­jící plnil vůči kupu­jí­címu své povin­nosti z kupní smlouvy.

  Práva ze záruky kupu­jí­címu dále nevzni­kají v pří­pa­dech, kdy vady zboží byly způ­so­beny:

  insta­lací zboží pro­ve­denou kupu­jí­cím v rozporu s tech­nic­kými pod­mín­kami pře­da­nými pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­címu,

  pro­vo­zem zboží nebo jeho údržbou pro­ve­de­nými v rozporu s tech­nic­kými pod­mín­kami pře­da­nými pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­címu,

  v sou­vis­losti se zásahy do kon­strukč­ního řešení zboží provedenými bez sou­hlasu pro­dá­va­jí­cího po ode­vzdání zboží kupu­jí­címu,

  v sou­vis­losti s výměnou částí zboží pro­ve­de­nou bez sou­hlasu pro­dá­va­jí­cího po ode­vzdání zboží kupu­jí­címu,.

  změnou zada­ných pro­voz­ních pod­mí­nek,

  v případě zásahu do zboží pro­ve­de­ným třetí osobou bez písem­ného sou­hlasu pro­dá­va­jícího,

  v případě poru­šení, zničení nebo zjevné mani­pu­lace s ochran­nou plombou pře­vo­dovky, pro­ve­de­nou kupu­jí­cím či jinou osobou, s výjim­kou osob pově­ře­ných pro­dá­va­jí­cím.

  Pro­dá­va­jící má právo pro­vá­dět v  záruční době v souladu s pro­voz­ními tech­nic­kými pod­mín­kami ser­visní kon­t­rolu zboží. Tato kon­t­rola není zahr­nuta v kupní ceně zboží sta­no­vené kupní smlou­vou. Ser­visní kon­t­rolu provádí pro­dá­va­jící za úplatu dle svého plat­ného ceníku (ke dni pro­ve­dení ser­visní kon­t­roly). Její pro­ve­dení musí být předem pro­jed­náno a odsou­hla­seno kupu­jí­cím. Za účelem pro­ve­dení ser­visní kon­t­roly je kupu­jící povinen pro­dá­va­jí­címu zajis­tit možnost vstupu ser­vis­ních pra­cov­níků pro­dá­va­jí­cího ke  zboží. Pra­cov­níci pro­dá­va­jí­cího jsou opráv­něni foto­grafovat a měřit zboží, které je před­mě­tem ser­visní kon­t­roly. Měření je možné i na okol­ních pevně rotačně při­po­je­ných zaří­ze­ních. Cena ser­visní kon­t­roly je splatná na základě faktury vysta­vené pro­dá­va­jí­cím a doru­čené kupu­jí­címu.

  Pro­dá­va­jící není povinen kupujícímu nahra­zo­vat škodu, jež pře­vy­šuje škodu, kterou v době uza­vření kupní smlouvy pro­dá­va­jící jako možný důsle­dek poru­šení jaké­ko­liv své povin­nosti vzni­ka­jící mu z či na základě kupní smlouvy před­ví­dal či na základě infor­mací, které pro­dá­va­jící obdržel od kupu­jí­cího, mohl před­ví­dat.

  Pro­dá­va­jící není povinen kupu­jí­címu nahra­zo­vat ušlý zisk a/nebo jaké­ko­liv nepřímé anebo následné škody, které kupu­jí­címu vznik­nou v sou­vis­losti s poru­še­ním povin­nosti, která pro­dá­va­jí­címu vznikla z anebo na základě kupní smlouvy. Nepřímými či násled­nými škodami se rozumí škody pře­de­vším v podobě (v žádném případě však výlučně) ušlého zisku, ušlé výroby, ztráty mož­nosti uzavřít smlouvu, ztráty obchodní pří­le­ži­tosti, škod vznik­lých v sou­vis­losti s pře­ru­še­ním výroby, ztrát v důsledku nemož­nosti využití zboží, škod v podobě nároků odbě­ra­telů kupu­jí­cího na smluvní pokutu či náhradu škody v důsledku pro­dlení s  ode­vzdá­ním zboží či v sou­vis­losti s vadami zboží atd.
  Škody, které kupu­jí­címu vznik­nou v sou­vis­losti s poru­še­ním jaké­ko­liv povinnosti, která pro­dá­va­jí­címu vznikla z anebo na základě kupní smlouvy, a za něž pro­dá­vá­jící kupu­jí­címu na základě kupní smlouvy a těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek odpo­vídá, je pro­dá­va­jící povinen kupu­jí­címu nahra­dit do maxi­mální částky ve výši 50% té části kupní ceny, jež dle kupní smlouvy připadá na tu část zboží, která před­mět­nou škodu způ­so­bila či v sou­vis­lost s nímž škoda vznikla. Nelze-li takovou část zboží takto jed­no­značně určit, je pro­dá­va­jící povinen kupu­jí­címu nahra­dit škodu tak, jak je vymezena v před­chá­ze­jící větě, do maxi­mální částky ve výši 50% kupní ceny sta­no­vené dle čl. 6 těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek.

  Částka ve výši 50% kupní ceny pak před­sta­vuje maxi­mální částku součtu všech náhrad škod, které je v důsledku poru­šení povin­nosti vzniklé pro­dá­va­jí­címu z anebo na základě kupní smlouvy pro­dá­va­jící kupu­jí­címu povinen zapla­tit. Do této maxi­mální částky se zapo­čí­tá­vají také částky smluv­ních pokut, na které kupu­jí­címu vůči pro­dá­va­jí­címu  na základě kupní smlouvy vzniklo právo.

  Nad shora uvedená maxi­mální omezení nároku na náhradu škody není pro­dá­va­jící povinen kupu­jí­címu škody vzniklé v důsledku poru­šení povin­nosti vzniklé pro­dá­va­jí­címu z anebo na základě kupní smlouvy nahra­zo­vat. Shora uvedená omezení nároků na náhradu škody se však neuplatní v případě škod, způ­so­be­ných pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­címu úmyslně či z hrubé nedba­losti. Za škodu způ­so­be­nou pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­címu úmyslně či z hrubé nedba­losti se nepo­va­žuje škoda, vzniklá v důsledku excesu (nepřed­po­klá­da­ného či neo­če­ká­va­tel­ného jednání) zaměst­nance pro­dá­va­jí­cího či jiné osoby, pově­řené pro­dá­va­jí­cím plněným urči­tých úkolů v rámci plnění kupní smlouvy.

 10. Know-how, patenty, utajení důvěr­ných infor­mací

  Veškerá tech­nická doku­men­tace, kterou pro­dá­va­jící předá kupu­jí­címu spolu se zbožím, je výhrad­ním nehmot­ným majet­kem pro­dá­va­jí­cího. Před­mě­tem výhrad­ního majetku pro­dá­va­jí­cího jsou všechna tech­nická řešení a jiná řešení a postupy, které tech­nická doku­men­tace zachy­cuje.

  Tech­nic­kou doku­men­taci ve smyslu bodu 10.1. těchto vše­o­bec­ných obchod­ních podmínek není kupu­jící opráv­něn zve­řej­nit či zpřístup­nit jaké­ko­liv třetí osobě či ji využít ve pro­spěch jaké­ko­liv třetí osoby. Tech­nic­kou doku­men­taci je kupu­jící opráv­něn pou­ží­vat pouze v sou­vis­losti s uží­vá­ním zboží. Tento závazek se nevzta­huje na správní či jiné veřej­no­právní orgány či auto­rity, pokud vyko­ná­vají zákonem upra­vený kon­t­rolní či jiný dohled podle pří­sluš­ných zákonů.

  Pro­dá­va­jící je opráv­něn tech­nická řešení a jiná řešení a postupy obsa­žené v tech­nické doku­men­taci uvedené v bodu 10.1. těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mí­nek vyu­ží­vat i pro výrobu zboží pro jiné osoby.

  Veškerá tech­nická a jiná řešení, která budou pro­dá­va­jí­cím v rámci dodávky zboží kupu­jí­címu dle kupní smlouvy nově nale­zena, je opráv­něn učinit před­mě­tem patentu, užit­ného vzoru, průmyslo­vého vzoru nebo jiné prů­mys­lově-právní ochrany či ochrany dle před­pisů na ochranu dušev­ního vlast­nic­tví, výhradně pro­dá­va­jící.

  Pokud strana posky­tu­jící infor­mace nepo­skytne výslovné opráv­nění v jiném smyslu, pro­dá­va­jící kupu­jící se jako strany přijímající infor­mace zava­zují ucho­vá­vat Důvěrné infor­mace, které získají od druhé smluvní strany, v taj­nosti po dobu pěti (5) let ode dne obdr­žení Důvěr­ných infor­mací uplat­ňo­vá­ním při­mě­ře­ných opat­ření na zame­zení vyzra­zení při­ja­tých Důvěr­ných infor­mací třetí straně a nikdy nevy­u­ží­vat obdr­žené Důvěrné infor­mace k jiným účelům, které nejsou sta­no­veny v kupní smlouvě. Stan­dardní péče, kterou je každá smluvní strana povinna vyna­lo­žit na ochranu Důvěr­ných infor­mací, zís­ka­ných od druhé smluvní strany, je úroveň péče, kterou tato smluvní strana vyna­kládá na ochranu proti vyzra­zení, zve­řej­nění nebo roz­ší­ření svých vlast­ních důvěr­ných infor­mací stej­ného významu.

 11. Odstou­pení od kupní smlouvy

  Poruší-li jedna ze smluv­ních stran pod­stat­ným způ­so­bem svoji povin­nost, kterou má na základě kupní smlouvy včetně těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek, a tuto svoji povin­nost nesplní ani v doda­tečné při­mě­řené lhůtě, která jí bude druhou smluvní stranou poskyt­nuta, je druhá smluvní strana opráv­něna od kupní smlouvy odstou­pit.

  Odstou­pení musí mít písem­nou formu a musí být doru­čeno druhé smluvní straně.

  Odstou­pe­ním se kupní smlouva včetně těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek ruší.

  Ode­vzdal-li pro­dá­va­jící do zrušení kupní smlouvy kupu­jí­címu již část zboží, může kte­rá­ko­liv ze smluv­ních stran od kupní smlouvy odstou­pit pouze ohledně dosud neo­de­vzda­ného zboží.

  Odstou­pení a zrušení smlouvy se však nedo­týká nároku na náhradu škody vzniklé poru­še­ním smlouvy, ani ujed­nání o volbě práva a řešení sporů obsa­žené v článku 11 těchto vše­o­bec­ných obchodních pod­mí­nek, ani ujed­nání o know-how obsa­že­ném v článku 10 těchto vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek.

 12. Vyšší moc

  V případě výskytu udá­losti vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, pro­dlu­žuje termín plnění sta­no­vený kupní smlou­vou nebo těmito vše­o­bec­nými doda­cími pod­mín­kami.

  Pro­dá­va­jící je povinen kupu­jí­cího o výskytu udá­losti vyšší moci bez zby­teč­ného pro­dlení písemně infor­mo­vat.

  Za udá­losti vyšší moci nejsou pova­žo­vány takové udá­losti jako výluka, zpož­dění dodávek sub­do­da­va­telů (pokud nejsou způ­so­bena udá­lostmi vyšší moci), pla­tební neschop­nost, nedo­sta­tek pra­cov­ních sil nebo mate­ri­álu. Za udá­losti vyšší moci se pře­de­vším pova­žují takové udá­losti jako zemětře­sení, válka nebo roz­sáhlý požár.

 13. Závě­rečná usta­no­vení

  Pro­dá­va­jící si vyhra­zuje právo splnit svůj závazek vyrobit a ode­vzdat kupu­jí­címu zboží pomocí sub­do­da­va­telů. Kupu­jí­címu však pro­dá­va­jící odpo­vídá za celý rozsah dodávky přímo.

  Obsa­huje-li kupní smlouva odkaz na Inco­terms, jde o odkaz na Mezi­ná­rodní pra­vi­dla pro výklad doda­cích doložek – Inco­terms 2010, pub­li­kaci Mezi­ná­rodní obchodní komory č. 560, nesta­noví-li kupní smlouva výslovně jinak. Obsa­huje-li kupní smlouva odkaz na kon­krétní doložku Inco­terms, stávají se usta­no­vení obsa­žená pro tuto doložku v Inco­terms sou­částí ujed­nání kupní smlouvy.

  Kupní smlouva spolu s těmito vše­o­bec­nými obchod­ními pod­mín­kami obsa­hují úplnou dohodu pro­dá­va­jí­cího a kupu­jí­cího ohledně vzá­jem­ných práv a povin­ností spo­je­ných s dodáv­kou zboží. Kupní smlouva spolu s těmito vše­o­bec­nými obchod­ními pod­mín­kami v plném rozsahu nahra­zuje všechny před­chá­ze­jící dohody či ujed­nání mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím vzta­hu­jící se k dodávce zboží.

Ing. Jiří Trtík
Gene­rální ředitel