KULIČSKÝ STROJ BMK 1

KULIČSKÝ STROJ BMK 1


Kulič­ský stroj pro ruční deko­ro­vání sklář­ských výrobků, určený zejména pro mato­vání. Stroj je osazen vře­te­nem s kluzným ulo­že­ním hřídele o průměru 40mm, konec hřídele je kužel 1:5 s vnitř­ním závitem M 12.


Stroj je sta­veb­ni­cové kon­strukce, jejímž zákla­dem je osazený ocelový sva­ře­nec, který je možno zakom­po­no­vat do libo­vol­ného celku. Naše firma dodává stan­dardně stroj v násle­du­jící sestavě : stroj je umístěn na beto­no­vém pod­stavci, lami­ná­tová vana se sto­ja­nem je oddě­lená. Z hle­diska tech­no­lo­gie nej­lepší uspo­řá­dání, neboť je stroj oddělen od stojanu s vanou a přitom je dosta­tečně tuhý vlivem beto­no­vého pod­stavce. Převod je pro­ve­den ¨POLY‑V¨ řemenem, který je zárukou přenosu dosta­teč­ného výkonu při vyni­ka­jí­cích dyna­mic­kých vlast­nos­tech, řeme­nice jsou pěti­tistup­ňové. Na zadní straně liti­nové skříně je při­pev­něna halo­ge­nová lampa s bez­peč­ným napětím 24V, která osvět­luje brusný kotouč. Stroj je na přání doplněn pra­cov­ním stolem s lami­ná­to­vou vanou, roz­vo­dem vody, odstři­ko­va­cím krytem a sto­lič­kou brusiče.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Hloubka
560
mm
Šířka
890
mm
Výška
1350
mm
Hmot­nost
240
kg
Rozměry základny
550 x 400
mm
Maxi­mální hluč­nost stroje
80
db (A)
Výška osy vřetena
1250
mm
Otáčky vřetena
300 – 2800
rpm
Napětí el. sítě
3+PE 50Hz, 400V
 
Celkový příkon stroje
1,5
kVA
Elek­tro­mo­torTyp 4 LA7096-6AA10 / výkon 1,1 kW 
 otáčky 915 rpm / model IM B3