OBC-929: OBVODOVÁ BRUSKA

OBC-929: OBVODOVÁ BRUSKA

Obvo­dová bruska je určena k brou­šení obvodu skle­ně­ných výrobků, např. tech­nic­kých čoček, desek, hranolů, apod. Jedná se o 3 – osý CNC stroj. Výrobek má při brou­šení osu orien­to­va­nou svisle, rovina obvodu je v osách XY.
Brou­šení se provádí dia­man­to­vým nástro­jem, který lze složit z více brou­si­cích kotoučů. Tím lze kom­bi­no­vat jednak zrni­tosti nebo i tvary nástroje. Výměna nástroje pak probíhá změnou výšky nástroje v ose Z. Brousit lze v cyklech, tj. na jedno upnutí výrobku lze např. brousit obvod nahrubo, najemno, srazit horní hranu a spodní hranu. Brou­si­cím nástro­jem lze cyk­lo­vat v ose Z, aby se v něm nevy­jíž­děla drážka.
Sou­částí stroje je systém řízení a vizu­a­li­zace. Tvary výrobků lze zadávat pomocí G-kódů, což umož­ňuje brou­šení širo­kého spektra tvarů. Brou­šení lze pro­vá­dět nejen podle 2D křivky, ale i podle 3D křivky, nebo křivky kom­bi­no­vat. Každému kotouči slo­že­ného nástroje lze při­řa­dit samo­statný G‑kód, takže např. obvod může být broušen podle 2D křivky a sražení podle 3D křivky. Pro jeden krok brou­si­cího cyklu se tedy zadává výběr brou­si­cího kotouče, otáčky, posuv, veli­kost úběru a tvar křivky. Výsledný brou­sicí cyklus lze sesta­vit z něko­lika kroků. Toto nasta­vení lze ukládat do výrob­ních recep­tur, které lze kdy­ko­liv později načíst.
Výrobek se vkládá do spod­ního plas­to­vého lůžka a shora pak upne mecha­nic­kou opěrkou s pne­u­ma­tic­kým přítla­kem. Do lůžka lze vari­antně zapnout i vakuum. Upínací mecha­nis­mus je svázán s pohybem nástroje tak, aby při objíž­dění tvaru nepře­ká­žel.
Sou­částí stroje okruh řezné kapa­liny i zdroj vakua. Lůžka pro upínání výrobků jsou vymě­ni­telná a musí se vyrobit pří­sluš­ného tvaru výrobku buď na zakázku nebo si je zákaz­ník zho­to­vuje sám.
Taktáž brou­šení závisí na veli­kosti výrobku, na objemu ode­bí­ra­ného mate­ri­álu, typu skla a počtu kroků cyklu.

Tech­nická data
Rozsah veli­kosti výrobku
od φ30 do φ170 mm
Tvar výrobku
kruhový, 4 hranný, obecný
Rozsah veli­kosti nástroje
od φ40 do φ100 mm
Min vzdá­le­nost osy nástroje od osy výrobku50 mm
Způsob složení nástroje
na trn s upínací stopkou 20 mm
Upínací kleš­tina vřeteneERC32/φ20
Maxi­mální otáčky vřetene10000 ot/min
Tloušťka ode­bí­ra­ného sklado 10 mm
Posuv v ose X300 mm
Posuv v ose Y300 mm
Posuv v ose Z100 mm
Tlak vzduchu6 bar
Přívod elektro
400 V AC / 50 Hz / 11 kW / 16A
Šířka stroje1550 mm
Výška stroje2200 mm
Hloubka stroje1450 mm
Hmot­nost1400 kg