BIG Jack: Brousící automat

BIG Jack: Brousící automat


Brou­sící automat BIG Jack je šes­ti­osé brou­sící centrum slou­žící k deko­ro­vání sklář­ských výrobků. Jed­not­livé osy jsou pohá­něny pomocí ser­vo­mo­torů. BIG Jack je určen k obrá­bění větších kusů a lze na něm pra­co­vat s plo­chými i rotač­ními kusy. Pomocí sondy si auto­ma­ticky odměří obrobek a tím zajiš­ťuje stejnou hloubku řezu u různě defor­mo­va­ných kusů. Dále je možné jeho pri­mární obrá­běcí hlavu zaměnit za pomoc­nou na plošné brou­šení a tím změnit cha­rak­ter druhu obrá­bění. Celý systém řízení a pro­gramu je vyvinut firmou Bohemia Machine.  Jedná se o naprosto uni­kátní stroj, který díky posklá­dání polo­ho­va­cích os obsáhne kom­pletní plochu obrobku. Obrá­běcí hlavu lze modi­fi­ko­vat dle přání zákaz­níka.

TECHNICKÁ DATA
Délka stroje
1550 mm
Šířka stroje
1750 mm
Výška stroje
2760 mm
Hmot­nost stroje
3800 kg
Maxi­mální průměr pro­duktů
600 mm
Maxi­mální výška pro­duktů
900 mm (dosah brusné hlavy 600 mm)
Váha pro­duktů
až 25 kg (podle přání zákaz­níků)
Tvar výrobku
rotační (na přání nero­tační a plochý)
Upínání
vakuum nebo mecha­nické pne­u­ma­ti­kou
Insta­lo­vaný příkon
10 kW
Střední příkon
2 kW
Ovlá­dací medium
Tlakový vzduch, vakuum (vakuová pumpa na přání, spo­třeba 0,8kW)
Max. průměr nástroje
150 mm
Otáčky nástroje
200 – 6000 ot./m
Počet nástrojů
1 (3)
Rozsah náklonu osy výrobku
od ‑60° do +90°
Chla­dící médium
voda s emulsí