Общие положения и условия (покупка)

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017.

 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek

  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí shora označené kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy nebo objednávky (vše dále jen jako „kupní smlouva“).

  V případě, že se kupní smlouva uvedená v bodu 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek svým obsahem odchyluje od obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, mají ujednání kupní smlouvy uvedené v bodu 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek přednost před odchylnými ujednáními obsaženými v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

  Jsou-li přílohou kupní smlouvy dle bodu 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek rovněž technické dodací předpisy (obsahující rovněž návod k obsluze a údržbě) a odchylují-li se tyto technické dodací předpisy svým obsahem od obsahu kupní smlouvy dle bodu 1.1. nebo od obsahu všeobecných obchodních podmínek dle bodu 1.2., mají před odchylnými ustanoveními technických dodacích předpisů přednost ujednání kupní smlouvy, příp. všeobecných obchodních podmínek.

 2. Definice pojmů

  Kupní smlouvou“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí kupní smlouva uvedená v bodu 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek.

  Zbožím“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí věci, které se kupní smlouvou prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu.

  Kupujícím“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí subjekt označený jako kupující v kupní smlouvěobchodní společnost BOHEMIA MACHINE s.r.o., se sídlem Zámecká 1177, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 455 37 011.

  Prodávajícím“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí subjekt označený jako prodávající v kupní smlouvě.

  Důvěrné informace” znamenají informace poskytnuté jednou ze smluvních stran, jejími zaměstnanci, zástupci či představiteli druhé smluvní straně, jejím zaměstnancům, zástupcům či představitelům včetně, ale nejen firemních, obchodních, produktových a finančních informací, dokumentů, pásků, výkresů, tištěných součástí, koncepčních náčrtů, výkresů nářadí, informací o zpracování, technologii výroby zařízení nebo informací jakéhokoliv druhu, výrobních plánů, specifikací zařízení, záznamů, součástí, vzorků, prototypů, specifikací, fotografií, zpráv a ostatních písemných materiálů, informací nebo hardware, ať patentovaných nebo patentovatelných či nikoliv, nezávisle na způsobu, kterým jsou tyto informace uloženy, předkládány, posílány nebo prohlíženy, a veškerých informací, které budou získány návštěvou a prohlídkou prostor smluvní strany nebo prohlídkou některé z výše uvedených položek.

 3. Množství, jakost, provedení a obal zboží

  Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v množství, které určuje kupní smlouva.

  Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v jakosti a provedení, které výslovně určuje kupní smlouva. V případě, že jakost nebo provedení zboží nejsou kupní smlouvou, třeba částečně, výslovně určeny, je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží v jakosti a provedení, které se hodí pro svůj obvyklý účel..

  Navrhne-li prodávající po uzavření kupní smlouvy písemnou formou určité změny provedení zboží (včetně konstrukce nebo technického řešení zboží), vyžaduje se výslovný písemný souhlas kupujícího a kupující se k takovému návrhu ve lhůtě do 7 pracovních dnů od přijetí návrhu nevyjádří, má se pro účely kupní smlouvy za to, že kupující s takto navrženými změnami provedení zboží souhlasí. V takovém případě je prodávající povinen kupujícímu odevzdat zboží v provedení dle kupní smlouvy ve znění návrhu na změnu provedení zboží a kupující je povinen takto provedené zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

  Pokud by však návrh na změnu provedení zboží měl znamenat také změnu kupní ceny, bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě.

  Pro případnou přepravu je prodávající povinen zboží zabalit nebo jinak opatřit způsobem, který výslovně stanoví kupní smlouva. V případě, že způsob zabalení či jiného opatření zboží pro přepravu není kupní smlouvou výslovně stanoven, je prodávající povinen zboží pro přepravu zabalit či jinak opatřit způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

  Spolu se zbožím je prodávající povinen kupujícímu odevzdat doklady, které jsou výslovně stanoveny kupní smlouvou. Případné vady v takto odevzdaných dokladech či jejich neodevzdání nepředstavují vady zboží.

 4. Místo plnění

  Místo, ve kterém je prodávající povinen kupujícímu zboží odevzdat, je stanoveno kupní smlouvou.

  Je-li místo plnění shodné s místem obchodního závodu prodávajícíhokupujícího, splní prodávající svůj závazek odevzdat kupujícímu zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě obchodního závodu prodávajícího kupujícího v termínu plnění stanoveném kupní smlouvou či těmito všeobecnými dodacími podmínkami.

  Okamžik splnění povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží je dnem odevzdání zboží.

  Není-li místo plnění v kupní smlouvě výslovně stanoveno, je místem plnění obchodní závod prodávajícího kupujícího na adrese Nová Ves u Světlé 69, 58291.

  Stanoví-li kupní smlouva prodávajícímu povinnost zboží kupujícímu odeslat do určitého místa, dochází ke splnění povinnosti prodávajícího, odevzdat zboží kupujícímu předáním tohoto zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Prodávající je v takovém případě povinen umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva kupující nemá již na základě samotné přepravní smlouvy uzavřené prodávajícím.

 5. Termín plnění

  Termínem plnění je stanovena doba, ve které má mezi smluvními stranami dojít k  odevzdání zboží.

  Termín plnění stanoví kupní smlouva.

  Stanoví-li kupní smlouva, že prodávající je povinen kupujícímu odevzdat zboží do jednoho nebo více měsíců, běží takto stanovená lhůta odevzdání zboží ode dne účinnosti kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen kupujícímu zboží odevzdat v příslušném měsíci v den, který se svým označením (číslem) shoduje se dnem účinnosti kupní smlouvy.

  Stanoví-li kupní smlouva, že prodávající je povinen kupujícímu odevzdat zboží do jednoho nebo více měsíců a půl, běží takto stanovená lhůta odevzdání zboží ode dne účinnosti kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen kupujícímu zboží odevzdat v příslušném měsíci v 15. dni, který následuje po dni, který se svým označením (číslem) shoduje se dnem účinnosti kupní smlouvy. Nestanoví-li termín plnění kupní smlouva výslovně, je prodávající povinen kupujícímu odevzdat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a místu odevzdání zboží.

  Kupující je povinen zboží v termínu plnění od prodávajícího převzít.

  Dostane-li se kupující prodávající do prodlení se splněním povinnosti odevzdat zboží kupujícímupřevzít od prodávajícího zboží, je kupující prodávající povinen prodávajícímu kupujícímu zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,0510 % z kupní ceny sjednané za prodej zboží v kupní smlouvě, a to za první den prodlení prodávajícího. Bude-li prodlení prodávajícího se splněním povinnosti odevzdat zboží kupujícímu trvat déle, než jeden den, je prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z kupní ceny sjednané za prodej zboží v kupní smlouvě, a to za každý i započatý den prodlení se splněním závazku zboží převzítodevzdat zboží kupujícímu, a to počínaje druhým dnem prodlení prodávajícího. Prodávající Kupující je vedle takto sjednané sjednaných smluvních pokuty oprávněn po kupujícím prodávajícím požadovat plnou náhradu škody (všech nákladů) způsobené prodávajícímu kupujícímu porušením povinnosti kupujícího zboží převzít v termínu plněníprodávajícího odevzdat zboží kupujícímu.

  V případě, že kupující v termínu plnění převezme předávací protokol o zboží, ale zboží fyzicky nepřevezme, prodávající zboží uskladní a kupující je povinen za toto skladování zaplatit stanovené skladné. Pokud podmínky skladování nejsou kupní smlouvou výslovně stanoveny, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu skladné (paušální náhradu nákladů spojených s uložením a opatrováním zboží) v paušální výši 600,- Kč/1m2 za každý započatý kalendářní měsíc. Plocha v m2, která je relevantní pro stanovení výše skladného, je stanovena v těchto níže uvedených rozmezích, přičemž pro stanovení výše skladného se použije vždy horní hranice uvedeného rozmezí:

  - do 5 m2 včetně

  - od 5 m2 do 10 m2 včetně

  - od 10 m2 do 20 m2 včetně

  - nad 20 m2 dle skutečnosti

  Skladné kryje náklady spojené se skladováním vyjma nákladů na pojištění a přepravu zboží.

  V případě, že se kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu stanovenou kupní smlouvou, dochází tím automaticky bez dalších jednání či dohod k prodloužení termínu plnění (dodání zboží) stanoveného kupní smlouvou či těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Termín plnění se takto prodlužuje přinejmenším o stejný počet dní, po které trvá prodlení kupujícího se splněním povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu. Současně má prodávající právo v takovém případě pozastavit veškeré práce, objednávky a požadovat náhradu nákladů, vynaložených v důsledku uvedeného prodlení kupujícího.

  Prodávající je však oprávněn odevzdat kupujícímu zboží v termínu sjednaném při uzavření kupní smlouvy.

  Je-li kupující povinen předat prodávajícímu materiál či polotovary nutné k výrobě či odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu, je kupující povinen takový materiál či polotovary prodávajícímu předat ve lhůtě stanovené kupní smlouvou. Nestanoví-li kupní smlouva takovou lhůtu pro předání materiálu či polotovarů kupujícím prodávajícímu výslovně, platí, že kupující je povinen takový materiál či polotovary prodávajícímu předat bez zbytečného prodlení po uzavření kupní smlouvy.

  Pokud kupní smlouva nestanoví výslovně jinak, nesnižuje se kupní cena stanovená kupní smlouvou či těmito všeobecnými obchodními podmínkami o cenu takto předaného materiálu či polotovarů.

  Dostane-li se kupující do prodlení se splněním své povinnosti předat prodávajícímu materiály či polotovary nutné k výrobě či odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu, dochází tím automaticky bez dalších jednání či dohod k prodloužení termínu plnění (odevzdání zboží) stanoveného kupní smlouvou či těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Termín plnění se takto prodlužuje přinejmenším o stejný počet dní, po které trvá prodlení kupujícího se splněním povinnosti kupujícího předat prodávajícímu materiály či polotovary nutné k výrobě či odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu.

  Prodávající je však oprávněn odevzdat kupujícímu zboží v termínu sjednaném při uzavření kupní smlouvy.

  Upřesnění nebo změna technických požadavků, které musí zboží splňovat, provedené kupujícím po uzavření kupní smlouvy prodlužuje termín odevzdání zboží (plnění) minimálně o stejný počet dní, které uplynou mezi uplatněním požadavku kupujícího na uvedené upřesnění či změnu a dosažením dohody smluvních stran o provedení tohoto upřesnění či změny. Taková dohoda musí být uzavřena v písemné formě.

 6. Kupní cena

  Kupní cenu stanoví kupní smlouva. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, je kupní cena sjednána jako cena pevná. Prodávající na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

  Kupní smlouva stanoví výši kupní ceny bez daně z přidané hodnoty a zároveň uvádí, že ke stanovené částce kupní ceny se daň z přidané hodnoty připočítává. V případě, že kupní smlouva stanoví výši kupní ceny, aniž by výslovně stanovila, zda se jedná o kupní cenu bez daně z přidané hodnoty nebo o kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty, jedná se o kupní cenu stanovenou bez daně z přidané hodnoty, k níž se příslušná daň z přidané hodnoty připočítá.

  Pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak, platí, že kupní cena stanovená ve smlouvě zahrnuje vedle vlastní hodnoty zboží též veškeré náklady spojené s dodávkou zboží, včetně nákladů na přepravu do míst dodání dle smlouvy, vykládku a balení. Kupní cena zahrnuje zejména pojištění dopravy, platby veškerých daní, vývozních a dovozních licencí, cel a povolení či jiných poplatků vyžadovaných nebo souvisejících s dovozem zboží do státu a na místo, kde má proběhnout dodání zboží ze strany prodávajícího. Žádné dodatečné poplatky, náklady či výdaje jakéhokoli druhu, pokud nejsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě vedle kupní ceny, nebudou kupujícím akceptovány a uhrazenyneobsahuje cenu za případné balení nebo případnou přepravu zboží. Náklady spojené s balením a přepravou zboží je kupující v takovém případě povinen prodávajícímu nahradit vedle sjednané kupní ceny, a to v plné výši. Náhrada těchto nákladů je splatná do 15 dnů od doručení faktury prodávajícího kupujícímu.

  Není-li kupní cena v kupní smlouvě výslovně stanovena, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit kupní cenu, za kterou se prodávalo obvykle srovnatelné zboží v době uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu kupní smlouvy.

  Není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak, je prodávající povinen na vlastní odpovědnost provést vykládku zboží z příchozího dopravního prostředku zajištěného prodávajícím v místě dodání zboží uvnitř obchodního závodu kupujícího na místo určené odpovědným zaměstnancem kupujícího nebo na jiné místo určené odpovědným zaměstnancem kupujícího. Kupující zajistí na svůj náklad pro vykládku zboží z příchozího dopravního prostředku v místě dodání zboží na místo určené odpovědným zaměstnancem kupujícího odpovídající manipulační techniku. Manipulační technika bude příslušné osobě provádějící vykládku zboží ze strany prodávajícího poskytnuta pouze po předložení platného oprávnění k použití příslušného zařízení. Za škodu způsobenou na manipulační technice a zboží během vykládky odpovídá prodávající až do okamžiku odevzdání.

  Je-li v kupní smlouvě sjednána kupní cena v jiné měně než v korunách českých (CZK) a je-li ke dni zaplacení kupní ceny kupujícím prodávajícímu anebo ke dni zaplacení jakékoliv části kupní ceny kurs koruny české (CZK) k dané měně, ve které je cena za dodané zboží sjednána, oproti kursu ke dni uzavření kupní smlouvy změněn v neprospěch předmětné jiné měny o více jak 1,5%, zavazuje se kupující prodávajícímu zaplatit kupní cenu zvýšenou oproti její výši stanovené v kupní smlouvě tak, aby kupní cena za dodávku zboží přepočtená na koruny české (CZK) zůstala stejná při použití kursu platného ke dni uzavření kupní smlouvy, jako i kursu platného ke dni zaplacení kupní ceny za dodané zboží nebo kterékoliv její části. Kursem mezi korunou českou (CZK) a jinou měnou se pro účely tohoto bodu rozumí kurs stanovený Českou národní bankou.

 7. Splatnost kupní ceny

  Splatnost kupní ceny je stanovena kupní smlouvou.

  Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu není podmíněna možností prohlédnout si zboží.Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu pouze za skutečně dodané zboží, jehož množství bude zjištěno při jeho prohlídce (kontrole jakosti a množství) ze strany kupujícího. Výsledek prohlídky bude kupujícím uveden na dodacím listu nebo předávacím protokolu.

  Kupní cena bude kupujícím zaplacena pouze na základě daňového dokladu (dále jen faktura). Podkladem pro vystavení faktury bude příslušný dodací list nebo předávací protokol, které se váží k fakturované kupní ceně za zboží. Kopie příslušného dodacího listu nebo předávacího protokolu budou tvořit přílohu faktur. Prodávající je oprávněn vystavit a předat kupujícímu fakturu buď současně s dodáním zboží na základě kupní smlouvy, nebo zpravidla do patnácti (15) dnů po dodání zboží na základě kupní smlouvy.

  Úhradu kupní ceny provede kupující bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v příslušné faktuře, ke které bude připojen příslušný dodací list nebo předávací protokol, které se vážou k fakturované kupní ceně za zboží, a která bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle příslušných právních předpisů.

  V případě, že faktura vystavená prodávajícím nebude mít předepsané náležitosti nebo nebude obsahovat kopii dodacího listu nebo předávacího protokolu nebo fakturovaná kupní cena nebude odpovídat skutečně dodanému množství, nebude tato faktura prodávajícímu proplacena a kupující je oprávněn ji vrátit zpět prodávajícímu k doplnění nebo opravení kdykoli před okamžikem její splatnosti, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s placením kupní ceny. V případě opravy nebo doplnění začíná běžet lhůta splatnosti upravené či opravené faktury okamžikem jejího doručení kupujícímu.

  V případě, že splatnost kupní ceny kupní smlouvou výslovně stanovena není, platí, že smluvní strany ujednaly splatnost kupní ceny v délce šedesáti (60) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu prodávajícím doručena faktura, kterou prodávající vyúčtuje kupní cenuje kupující povinen prodávajícímu kupní cenu zaplatit okamžikem splnění závazku prodávajícího, tj. odevzdáním zboží kupujícímu. Skutečnost, že prodávající neodevzdá spolu se zbožím kupujícímu technickou dokumentaci či jiné dokumenty, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu v termínu stanoveném kupní smlouvou, příp. v okamžiku splnění závazku prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží.

  Dnem zaplacení kupní ceny je v případě bezhotovostní platby den, ve kterém je bankou částka kupní ceny připsána naodepsána běžný běžného účetu prodávajícíhokupujícího.

  Kupující Prodávající není oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám prodávajícího kupujícího z kupní smlouvy či těchto všeobecných obchodních podmínek jakékoli své či postoupením nabyté pohledávky. Započtení proti pohledávkám prodávajícího kupujícího z kupní smlouvy či těchto všeobecných obchodních podmínek, a to včetně pohledávek na zaplacení záloh, je možné pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

  Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postoupení nebo zastavení pohledávek prodávajícího, které prodávající ke dni podpisu kupní smlouvy vůči kupujícímu má nebo které mu vůči kupujícímu na základě kupní smlouvy vzniknou. Postoupení nebo zastavení pohledávek dle předchozí věty je možné pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu kupujícího.

  Nestanoví-li kupní smlouva jinak, přechází vVlastnické právo ke zboží odevzdanému prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem převzetí zbožíúplného zaplacení kupní ceny. Kupující není oprávněn před nabytím vlastnického práva ke zboží toto zboží bez písemného souhlasu prodávajícího prodat třetí osobě anebo vlastnické právo ke zboží na třetí osobu převést z jakéhokoliv jiného právního důvodu.

  Pro případ, že se kupující prodávající dostane do prodlení se splněním svého závazku odevzdat zboží kupujícímuzaplatit prodávajícímu kupní cenu za odevzdání zboží, zavazuje se prodávající kupujícímu kupující prodávajícímu zaplatit náhradu veškerých nákladů, které je v důsledku prodlení kupujícího prodávajícího prodávající kupující nucen vynaložit v souvislosti s takovým prodlením. Takto se prodávajícíkupující zavazuje kupujícímuprodávajícímu zaplatit náklady vynaložené na vymáhání splatné pohledávky kupujícíhoprodávajícího vůči prodávajícímukupujícímu, náklady vynaložené v daném období prodávajícím pro zajištění kursových rizik apod.

 8. Nebezpečí škody na zboží

  Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží.

  V případě, že se kupující oproti ujednáním obsaženým v kupní smlouvě nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách dostane do prodlení s povinností převzít zboží odevzdané v souladu s kupní smlouvou či těmito všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícím, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy je mu se zbožím v souladu s kupní smlouvou či těmito všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícím umožněno nakládat.

  Jestliže je prodávající povinen podle kupní smlouvy odeslat zboží kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

  Škoda na zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající.

 9. Záruka, náhrada škody

  Zboží má vady, jestliže není dodáno v množství, jakosti a provedení stanoveném kupní smlouvou nebo neodpovídá výsledku určenému v kupní smlouvě. Za vady se dále považují právní vady zboží a vady v dokladech, které je prodávající povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím.

  Má-li jakékoli zboží při dodání vady, je kupující oprávněn:

  a) požadovat provedení kontroly zboží v místě a lhůtě určené kupujícím; nebo

  b) odmítnout převzetí vadného zboží a vrátit je na náklady prodávajícího, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s převzetím zboží; nebo

  c) provést převzetí vadného zboží s tím, že kupujícímu vzniká nárok na odpovídající slevu z kupní ceny ve výši účelně vynaložených nákladů v souvislosti s příslušnou vadou za účelem jejího odstranění nebo nárok na odstranění těchto vad.

  Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží odevzdané dle kupní smlouvy záruku za jakost.

  Zárukou se prodávající kupujícímu zavazuje, že zboží odevzdané dle kupní smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová kupní smlouvou stanovené vlastnosti. Pokud kupní smlouva některé vlastnosti zboží nestanoví, zavazuje se zárukou prodávající kupujícímu, že si zboží odevzdané dle kupní smlouvy po záruční dobu zachová obvyklé vlastnosti.

  Délku záruční doby stanoví kupní smlouva. Pokud délku záruční doby kupní smlouva nestanoví výslovně, činí délka záruční doby 12 měsíců od splnění závazku prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu, nejdéle však 6 měsíců od uvedení zboží do provozu.

  Výskyt vady je kupující povinen prodávajícímu písemně sdělit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Kupující zpravidla současně u prodávajícího uplatní též své právo z odpovědnosti prodávajícího za vadné plnění, a to dle volby kupujícího. Kupující je oprávněn oznámit vadu a zvolit právo z odpovědnosti za vady písemně, a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní službou či osobním doručením, e‑mailem či faxem, nebo osobně či telefonicky kontaktní osobě prodávajícího.

  Byly-li použity podle kupní smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím, je prodávající povinen včas upozornit kupujícího na případnou nevhodnost předaných věcíneodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího upozornil, avšak kupující trval na jejich použití.

  Byly-li při výrobě zboží použity technologické či jiné postupy, je prodávající povinen včas upozornit kupujícího na případnou nevhodnost použití těchto postupůna nichž kupující trval a na jejichž nevhodnost prodávající kupujícího písemně upozornil, neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto postupů.

  Volba práva z vadného plnění, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně kupujícímu, přičemž kupující není vázán návrhy prodávajícího. Kupující je bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení kupní smlouvy výskytem vady vždy oprávněn:

  a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodáním chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

  b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,

  c) sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady a rizika prodávajícího zboží zkontrolovat, vytřídit a zajistit náhradní dodávku zboží nebo dodávku chybějícího zboží. Prodávající se zavazuje tyto náklady kupujícího v plném rozsahu uhradit. Postupem dle tohoto bodu c) není dotčena záruka kupujícího na zboží ani odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou vadným plněním nebo způsobenou či vzniklou při odstraňování vad zboží,

  d) odstoupit od kupní smlouvy.

  Kupující je oprávněn měnit své nároky z titulu práv z vadného plnění až do okamžiku úplného odstranění předmětné vady.

  Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu výskyt vady kupujícím písemně oznámen, zajistit prohlídku zboží. Prodávající a kupující jsou povinni se bez zbytečného odkladu po písemném oznámení vady ze strany kupujícího a prohlídce zboží ze strany prodávajícího písemně dohodnout o způsobu odstranění vady či jiném uspokojení práva kupujícího z  vadného plnění.

  Nestanoví-li kupní smlouva jinak, je prodávající povinen odstranit vady způsobem dle volby kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uplatnění volby práva z vadného plnění kupujícím. Pokud prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě dle tohoto článku, nebo pokud před uplynutím této lhůty prodávající sdělí kupujícímu, že vady neodstraní, nebo pokud bude zřejmé, že prodávající nebude schopen vady v této lhůtě řádně odstranit, pak je kupující oprávněn:

  a) odstoupit od kupní smlouvy;

  b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;

  c) sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady a rizika prodávajícího zboží zkontrolovat, vytřídit a zajistit náhradní dodávku zboží nebo dodávku chybějícího zboží. Prodávající se zavazuje tyto náklady kupujícího v plném rozsahu uhradit. Postupem dle tohoto bodu c) není dotčena záruka kupujícího na zboží ani odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou vadným plněním nebo způsobenou či vzniklou při odstraňování vad zboží,

  přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně kupujícímu.

  Prodávající je povinen odstranit vady na své náklady způsobem určeným kupujícím i v případě, že prodávající zpochybňuje svou odpovědnost za předmětnou vadu. V případě, že prodávající později prokáže, že za vadu neodpovídá, kupující prodávajícímu uhradí účelně vynaložené a řádně zdokumentované náklady na odstranění této vady.

  Kupující není do doby odstranění vady jakéhokoli zboží povinen uhradit prodávajícímu příslušnou část kupní ceny za takové vadné zboží.

  Pokud se prodávající dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z práv kupujícího z vadného plnění a/nebo ze záruky, vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Kupující je vedle takto sjednané smluvní pokuty oprávněn po prodávajícím požadovat plnou náhradu škody (všech nákladů) způsobené kupujícímu porušením povinnosti prodávajícího vyplývajících z práv kupujícího z vadného plnění a/nebo ze záruky.

  Práva ze záruky kupujícímu nevznikají v případech, kdy vady zboží byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil vůči kupujícímu své povinnosti z kupní smlouvy.

  Práva ze záruky kupujícímu dále nevznikají v případech, kdy vady zboží byly způsobeny:

  a) instalací zboží provedenou kupujícím v rozporu s technickými podmínkami předanými prodávajícím kupujícímu,

  b) provozem zboží nebo jeho údržbou provedenými v rozporu s technickými podmínkami předanými prodávajícím kupujícímu,

  c) v souvislosti se zásahy do konstrukčního řešení zboží provedenými bez souhlasu prodávajícího po odevzdání zboží kupujícímu,

  d) v souvislosti s výměnou částí zboží provedenou bez souhlasu prodávajícího po odevzdání zboží kupujícímu,.

  e) změnou zadaných provozních podmínek,

  f) v případě zásahu do zboží provedeným třetí osobou bez písemného souhlasu prodávajícího,

  g) v případě porušení, zničení nebo zjevné manipulace s ochrannou plombou převodovky, provedenou kupujícím či jinou osobou, s výjimkou osob pověřených prodávajícím.

  Prodávající má právo provádět v  záruční době v souladu s provozními technickými podmínkami servisní kontrolu zboží. Tato kontrola není zahrnuta v kupní ceně zboží stanovené kupní smlouvou. Servisní kontrolu provádí prodávající za úplatu dle svého platného ceníku (ke dni provedení servisní kontroly). Její provedení musí být předem projednáno a odsouhlaseno kupujícím. Za účelem provedení servisní kontroly je kupující povinen prodávajícímu zajistit možnost vstupu servisních pracovníků prodávajícího ke  zboží. Pracovníci prodávajícího jsou oprávněni fotografovat a měřit zboží, které je předmětem servisní kontroly. Měření je možné i na okolních pevně rotačně připojených zařízeních. Cena servisní kontroly je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu.

  Prodávající není povinen kupujícímu nahrazovat škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavření kupní smlouvy prodávající jako možný důsledek porušení jakékoliv své povinnosti vznikající mu z či na základě kupní smlouvy předvídal či na základě informací, které prodávající obdržel od kupujícího, mohl předvídat.

  Prodávající není povinen kupujícímu nahrazovat ušlý zisk a/nebo jakékoliv nepřímé anebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s porušením povinnosti, která prodávajícímu vznikla z anebo na základě kupní smlouvy. Nepřímými či následnými škodami se rozumí škody především v podobě (v žádném případě však výlučně) ušlého zisku, ušlé výroby, ztráty možnosti uzavřít smlouvu, ztráty obchodní příležitosti, škod vzniklých v souvislosti s přerušením výroby, ztrát v důsledku nemožnosti využití zboží, škod v podobě nároků odběratelů kupujícího na smluvní pokutu či náhradu škody v důsledku prodlení s  odevzdáním zboží či v souvislosti s vadami zboží atd.

  Škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s porušením jakékoliv povinnosti, která prodávajícímu vznikla z anebo na základě kupní smlouvy, a za něž prodávájící kupujícímu na základě kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek odpovídá, je prodávající povinen kupujícímu nahradit do maximální částky ve výši 50% té části kupní ceny, jež dle kupní smlouvy připadá na tu část zboží, která předmětnou škodu způsobila či v souvislost s nímž škoda vznikla. Nelze-li takovou část zboží takto jednoznačně určit, je prodávající povinen kupujícímu nahradit škodu tak, jak je vymezena v předcházející větě, do maximální částky ve výši 50% kupní ceny stanovené dle čl. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek.

  Částka ve výši 50% kupní ceny pak představuje maximální částku součtu všech náhrad škod, které je v důsledku porušení povinnosti vzniklé prodávajícímu z anebo na základě kupní smlouvy prodávající kupujícímu povinen zaplatit. Do této maximální částky se započítávají také částky smluvních pokut, na které kupujícímu vůči prodávajícímu  na základě kupní smlouvy vzniklo právo.

  Nad shora uvedená maximální omezení nároku na náhradu škody není prodávající povinen kupujícímu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti vzniklé prodávajícímu z anebo na základě kupní smlouvy nahrazovat. Shora uvedená omezení nároků na náhradu škody se však neuplatní v případě škod, způsobených prodávajícím kupujícímu úmyslně či z hrubé nedbalosti. Za škodu způsobenou prodávajícím kupujícímu úmyslně či z hrubé nedbalosti se nepovažuje škoda, vzniklá v důsledku excesu (nepředpokládaného či neočekávatelného jednání) zaměstnance prodávajícího či jiné osoby, pověřené prodávajícím plněným určitých úkolů v rámci plnění kupní smlouvy.

 10. Know-how, patenty, utajení důvěrných informací

  Veškerá technická dokumentace, kterou prodávající případně kupující předá kupujícímu prodávajícímu v souvislosti s plněním kupní smlouvyspolu se zbožím, je výhradním nehmotným majetkem prodávajícíhokupujícího. Předmětem výhradního majetku prodávajícího kupujícího jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy, které technická dokumentace zachycuje.

  Technickou dokumentaci ve smyslu bodu 10.1. těchto všeobecných obchodních podmínek není kupující prodávající oprávněn zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby. Technickou dokumentaci je kupující prodávající oprávněn používat pouze v souvislosti s  plněním povinnosti odevzdat kupujícímu užíváním zboží. Tento závazek se nevztahuje na správní či jiné veřejnoprávní orgány či autority, pokud vykonávají zákonem upravený kontrolní či jiný dohled podle příslušných zákonů.

  Prodávající je oprávněn technická řešení a jiná řešení a postupy obsažené v technické dokumentaci uvedené v bodu 10.1. těchto všeobecných obchodních podmínek využívat i pro výrobu zboží pro jiné osoby.

  Veškerá technická a jiná řešení, která budou prodávajícím v rámci dodávky zboží kupujícímu dle kupní smlouvy nově nalezena, je oprávněn učinit předmětem patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru nebo jiné průmyslově-právní ochrany či ochrany dle předpisů na ochranu duševního vlastnictví, výhradně prodávající.

  Pokud strana poskytující informace neposkytne výslovné oprávnění v jiném smyslu, prodávající kupující se jako strany přijímající informace zavazují uchovávat Důvěrné informace, které získají od druhé smluvní strany, v tajnosti po dobu pěti (5) let ode dne obdržení Důvěrných informací uplatňováním přiměřených opatření na zamezení vyzrazení přijatých Důvěrných informací třetí straně a nikdy nevyužívat obdržené Důvěrné informace k jiným účelům, které nejsou stanoveny v kupní smlouvě. Standardní péče, kterou je každá smluvní strana povinna vynaložit na ochranu Důvěrných informací, získaných od druhé smluvní strany, je úroveň péče, kterou tato smluvní strana vynakládá na ochranu proti vyzrazení, zveřejnění nebo rozšíření svých vlastních důvěrných informací stejného významu.

 11. Odstoupení od kupní smlouvy

  Poruší-li jedna ze smluvních stran podstatným způsobem svoji povinnost, kterou má na základě kupní smlouvy včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, a tuto svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí bude druhou smluvní stranou poskytnuta, je druhá smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

  Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně.

  Odstoupením se kupní smlouva včetně těchto všeobecných obchodních podmínek ruší.

  Odevzdal-li prodávající do zrušení kupní smlouvy kupujícímu již část zboží, může kterákoliv ze smluvních stran od kupní smlouvy odstoupit pouze ohledně dosud neodevzdaného zboží.

  Odstoupení a zrušení smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani ujednání o volbě práva a řešení sporů obsažené v článku 11 těchto všeobecných obchodních podmínek, ani ujednání o know-how obsaženém v článku 10 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 12. Vyšší moc

  V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužuje termín plnění stanovený kupní smlouvou nebo těmito všeobecnými dodacími podmínkami.

  Prodávající je povinen kupujícího o výskytu události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat.

  Za události vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobena událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu. Za události vyšší moci se především považují takové události jako zemětřesení, válka nebo rozsáhlý požár.

 13. Závěrečná ustanovení

  Prodávající si vyhrazuje právoje oprávněn splnit svůj závazek vyrobit a odevzdat kupujícímu zboží pomocí subdodavatelů, ledaže tuto možnost kupní smlouva výslovně vyloučí. Kupujícímu však prodávající odpovídá za celý rozsah dodávky přímo.

  Obsahuje-li kupní smlouva odkaz na Incoterms, jde o odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek – Incoterms 2010, publikaci Mezinárodní obchodní komory č. 560, nestanoví-li kupní smlouva výslovně jinak. Obsahuje-li kupní smlouva odkaz na konkrétní doložku Incoterms, stávají se ustanovení obsažená pro tuto doložku v Incoterms součástí ujednání kupní smlouvy.

  Kupní smlouva spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami obsahují úplnou dohodu prodávajícího a kupujícího ohledně vzájemných práv a povinností spojených s dodávkou zboží. Kupní smlouva spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v plném rozsahu nahrazuje všechny předcházející dohody či ujednání mezi prodávajícím a kupujícím vztahující se k dodávce zboží.

  Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku

Ing. Jiří Trtík
Generální ředitel