General Terms and Conditions (purchase)

Všeobecné obchodní pod­mínky jsou platné od 1.1.2017.

 1. Plat­nost všeobec­ných obchod­ních pod­mínek

  Tyto všeobecné obchodní pod­mínky jsou nedíl­nou součástí shora označené kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy nebo objed­návky (vše dále jen jako „kupní smlouva“).

  V případě, že se kupní smlouva uvedená v bodu 1.1. těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek svým obsahem odchy­luje od obsahu těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek, mají ujed­nání kupní smlouvy uvedené v bodu 1.1. těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek před­nost před odchyl­nými ujed­náními obsaženými v těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínkách.

  Jsou-li přílo­hou kupní smlouvy dle bodu 1.1. těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek rovněž tech­nické dodací před­pisy (obsahu­jící rovněž návod k obsluze a údržbě) a odchy­lují-li se tyto tech­nické dodací před­pisy svým obsahem od obsahu kupní smlouvy dle bodu 1.1. nebo od obsahu všeobec­ných obchod­ních pod­mínek dle bodu 1.2., mají před odchyl­nými ustanoveními tech­nick­ých dodacích před­pisů před­nost ujed­nání kupní smlouvy, příp. všeobec­ných obchod­ních pod­mínek.

 2. Definice pojmů

  Kupní smlou­vou“ se v těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínkách rozumí kupní smlouva uvedená v bodu 1.1. těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek.

  Zbožím“ se v těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínkách rozumí věci, které se kupní smlou­vou prodá­va­jící zavazuje ode­vz­dat kupu­jícímu.

  Kupu­jícím“ se v těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínkách rozumí subjekt označený jako kupu­jící v kupní smlouvěobchodní společnost BOHEMIA MACHINE s.r.o., se sídlem Zámecká 1177, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 455 37 011.

  Prodá­va­jícím“ se v těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínkách rozumí subjekt označený jako prodá­va­jící v kupní smlouvě.

  Důvěrné infor­mace” zna­me­nají infor­mace poskyt­nuté jednou ze smlu­vních stran, jejími zaměst­nanci, zás­tupci či před­staviteli druhé smluvní straně, jejím zaměst­nancům, zás­tupcům či před­stavitelům včetně, ale nejen firem­ních, obchod­ních, pro­duk­tových a finančních infor­mací, doku­mentů, pásků, výkresů, tištěných součástí, kon­cepčních náčrtů, výkresů nářadí, infor­mací o zpra­cov­ání, tech­nologii výroby zařízení nebo infor­mací jakéhoko­liv druhu, výrob­ních plánů, speci­fikací zařízení, záznamů, součástí, vzorků, pro­to­typů, speci­fikací, fotografií, zpráv a ostat­ních písem­ných mater­iálů, infor­mací nebo hard­ware, ať paten­to­vaných nebo paten­to­vatel­ných či nikoliv, nezávisle na způsobu, kterým jsou tyto infor­mace uloženy, před­kládány, posílány nebo prohlíženy, a vešk­erých infor­mací, které budou získány návštěvou a prohlíd­kou prostor smluvní strany nebo prohlíd­kou některé z výše uve­dených položek.

 3. Množství, jakost, prove­dení a obal zboží

  Prodá­va­jící je povinen ode­vz­dat kupu­jícímu zboží v množství, které určuje kupní smlouva.

  Prodá­va­jící je povinen ode­vz­dat kupu­jícímu zboží v jakosti a prove­dení, které výslovně určuje kupní smlouva. V případě, že jakost nebo prove­dení zboží nejsou kupní smlou­vou, třeba částečně, výslovně určeny, je prodá­va­jící povinen ode­vz­dat kupu­jícímu zboží v jakosti a prove­dení, které se hodí pro svůj obvyklý účel..

  Navrhne-li prodá­va­jící po uza­vření kupní smlouvy písem­nou formou určité změny prove­dení zboží (včetně kon­strukce nebo tech­nick­ého řešení zboží), vyžaduje se výslovný písemný souhlas kupu­jícího a kupu­jící se k takovému návrhu ve lhůtě do 7 pra­cov­ních dnů od přijetí návrhu nevyjádří, má se pro účely kupní smlouvy za to, že kupu­jící s takto navrženými změnami prove­dení zboží souh­lasí. V takovém případě je prodá­va­jící povinen kupu­jícímu ode­vz­dat zboží v prove­dení dle kupní smlouvy ve znění návrhu na změnu prove­dení zboží a kupu­jící je povinen takto prove­dené zboží převzít a zaplatit za něj sjed­nanou kupní cenu.

  Pokud by však návrh na změnu prove­dení zboží měl zna­me­nat také změnu kupní ceny, bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě.

  Pro pří­pad­nou přepravu je prodá­va­jící povinen zboží zabalit nebo jinak opatřit způ­sobem, který výslovně stanoví kupní smlouva. V případě, že způsob zabalení či jiného opatření zboží pro přepravu není kupní smlou­vou výslovně stanoven, je prodá­va­jící povinen zboží pro přepravu zabalit či jinak opatřit způ­sobem potřeb­ným k uchování a ochraně zboží.

  Spolu se zbožím je prodá­va­jící povinen kupu­jícímu ode­vz­dat doklady, které jsou výslovně stanoveny kupní smlou­vou. Pří­padné vady v takto ode­vz­daných dok­ladech či jejich neode­vzdání nepřed­stavují vady zboží.

 4. Místo plnění

  Místo, ve kterém je prodá­va­jící povinen kupu­jícímu zboží ode­vz­dat, je stanoveno kupní smlou­vou.

  Je-li místo plnění shodné s místem obchod­ního závodu prodá­va­jícíhokupu­jícího, splní prodá­va­jící svůj závazek ode­vz­dat kupu­jícímu zboží tím, že umožní kupu­jícímu naklá­dat se zbožím v místě obchod­ního závodu prodá­va­jícího kupu­jícího v termínu plnění stanoveném kupní smlou­vou či těmito všeobec­nými dodacími pod­mínkami.

  Okamžik splnění povin­nosti prodá­va­jícího ode­vz­dat kupu­jícímu zboží je dnem ode­vzdání zboží.

  Není-li místo plnění v kupní smlouvě výslovně stanoveno, je místem plnění obchodní závod prodá­va­jícího kupu­jícího na adrese Nová Ves u Světlé 69, 58291.

  Stanoví-li kupní smlouva prodá­va­jícímu povin­nost zboží kupu­jícímu odeslat do určitého místa, dochází ke splnění povin­nosti prodá­va­jícího, ode­vz­dat zboží kupu­jícímu předáním tohoto zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupu­jícího. Prodá­va­jící je v takovém případě povinen umožnit kupu­jícímu uplat­nit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva kupu­jící nemá již na základě samotné přepravní smlouvy uza­vřené prodá­va­jícím.

 5. Termín plnění

  Ter­mínem plnění je stanovena doba, ve které má mezi smlu­vními stranami dojít k  ode­vzdání zboží.

  Termín plnění stanoví kupní smlouva.

  Stanoví-li kupní smlouva, že prodá­va­jící je povinen kupu­jícímu ode­vz­dat zboží do jednoho nebo více měsíců, běží takto stanovená lhůta ode­vzdání zboží ode dne účin­nosti kupní smlouvy. Prodá­va­jící je v takovém případě povinen kupu­jícímu zboží ode­vz­dat v přís­lušném měsíci v den, který se svým označením (číslem) shoduje se dnem účin­nosti kupní smlouvy.

  Stanoví-li kupní smlouva, že prodá­va­jící je povinen kupu­jícímu ode­vz­dat zboží do jednoho nebo více měsíců a půl, běží takto stanovená lhůta ode­vzdání zboží ode dne účin­nosti kupní smlouvy. Prodá­va­jící je v takovém případě povinen kupu­jícímu zboží ode­vz­dat v přís­lušném měsíci v 15. dni, který násle­duje po dni, který se svým označením (číslem) shoduje se dnem účin­nosti kupní smlouvy. Nes­tanoví-li termín plnění kupní smlouva výslovně, je prodá­va­jící povinen kupu­jícímu ode­vz­dat zboží ve lhůtě přiměřené s přih­léd­nutím k povaze zboží a místu ode­vzdání zboží.

  Kupu­jící je povinen zboží v termínu plnění od prodá­va­jícího převzít.

  Dostane-li se kupu­jící prodá­va­jící do prodlení se splněním povin­nosti ode­vz­dat zboží kupu­jícímupřevzít od prodá­va­jícího zboží, je kupu­jící prodá­va­jící povinen prodá­va­jícímu kupu­jícímu zaplatit jed­norá­zovou smluvní pokutu ve výši 0,0510 % z kupní ceny sjed­nané za prodej zboží v kupní smlouvě, a to za první den prodlení prodá­va­jícího. Bude-li prodlení prodá­va­jícího se splněním povin­nosti ode­vz­dat zboží kupu­jícímu trvat déle, než jeden den, je prodá­va­jící povinen kupu­jícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z kupní ceny sjed­nané za prodej zboží v kupní smlouvě, a to za každý i započatý den prodlení se splněním závazku zboží převzítode­vz­dat zboží kupu­jícímu, a to počí­naje druhým dnem prodlení prodá­va­jícího. Prodá­va­jící Kupu­jící je vedle takto sjed­nané sjednaných smluvních pokuty oprávněn po kupu­jícím prodá­va­jícím požadovat plnou náhradu škody (všech nákladů) způ­sobené prodá­va­jícímu kupu­jícímu porušením povin­nosti kupu­jícího zboží převzít v termínu plněníprodá­va­jícího ode­vz­dat zboží kupu­jícímu.

  V případě, že kupu­jící v termínu plnění převezme předá­vací pro­tokol o zboží, ale zboží fyzicky nepřevezme, prodá­va­jící zboží uskladní a kupu­jící je povinen za toto skladování zaplatit stanovené skladné. Pokud pod­mínky skladování nejsou kupní smlou­vou výslovně stanoveny, je kupu­jící povinen zaplatit prodá­va­jícímu skladné (paušální náhradu nákladů spojených s uložením a opa­tro­váním zboží) v paušální výši 600,- Kč/1m2 za každý započatý kalendářní měsíc. Plocha v m2, která je rel­e­vantní pro stanovení výše sklad­ného, je stanovena v těchto níže uve­dených rozmezích, přičemž pro stanovení výše sklad­ného se použije vždy horní hranice uve­deného rozmezí:

  - do 5 m2 včetně

  - od 5 m2 do 10 m2 včetně

  - od 10 m2 do 20 m2 včetně

  - nad 20 m2 dle skutečnosti

  Skladné kryje náklady spojené se skladováním vyjma nákladů na pojištění a přepravu zboží.

  V případě, že se kupu­jící dostane do prodlení se splněním povin­nosti zaplatit zálohu na kupní cenu stanove­nou kupní smlou­vou, dochází tím auto­mat­icky bez dalších jednání či dohod k prod­loužení termínu plnění (dodání zboží) stanoveného kupní smlou­vou či těmito všeobec­nými obchod­ními pod­mínkami. Termín plnění se takto prod­lužuje přine­j­menším o stejný počet dní, po které trvá prodlení kupu­jícího se splněním povin­nosti zaplatit zálohu na kupní cenu. Současně má prodá­va­jící právo v takovém případě poza­s­tavit veškeré práce, objed­návky a požadovat náhradu nákladů, vynaložených v důsledku uve­deného prodlení kupu­jícího.

  Prodá­va­jící je však oprávněn ode­vz­dat kupu­jícímu zboží v termínu sjed­naném při uza­vření kupní smlouvy.

  Je-li kupu­jící povinen předat prodá­va­jícímu mater­iál či polo­to­vary nutné k výrobě či ode­vzdání zboží prodá­va­jícím kupu­jícímu, je kupu­jící povinen takový mater­iál či polo­to­vary prodá­va­jícímu předat ve lhůtě stanovené kupní smlou­vou. Nes­tanoví-li kupní smlouva takovou lhůtu pro předání mater­iálu či polo­to­varů kupu­jícím prodá­va­jícímu výslovně, platí, že kupu­jící je povinen takový mater­iál či polo­to­vary prodá­va­jícímu předat bez zbytečného prodlení po uza­vření kupní smlouvy.

  Pokud kupní smlouva nes­tanoví výslovně jinak, nes­nižuje se kupní cena stanovená kupní smlou­vou či těmito všeobec­nými obchod­ními pod­mínkami o cenu takto předaného mater­iálu či polo­to­varů.

  Dostane-li se kupu­jící do prodlení se splněním své povin­nosti předat prodá­va­jícímu mater­iály či polo­to­vary nutné k výrobě či ode­vzdání zboží prodá­va­jícím kupu­jícímu, dochází tím auto­mat­icky bez dalších jednání či dohod k prod­loužení termínu plnění (ode­vzdání zboží) stanoveného kupní smlou­vou či těmito všeobec­nými obchod­ními pod­mínkami. Termín plnění se takto prod­lužuje přine­j­menším o stejný počet dní, po které trvá prodlení kupu­jícího se splněním povin­nosti kupu­jícího předat prodá­va­jícímu mater­iály či polo­to­vary nutné k výrobě či ode­vzdání zboží prodá­va­jícím kupu­jícímu.

  Prodá­va­jící je však oprávněn ode­vz­dat kupu­jícímu zboží v termínu sjed­naném při uza­vření kupní smlouvy.

  Upřes­nění nebo změna tech­nick­ých poža­davků, které musí zboží splňo­vat, prove­dené kupu­jícím po uza­vření kupní smlouvy prod­lužuje termín ode­vzdání zboží (plnění) min­imálně o stejný počet dní, které uplynou mezi uplat­něním poža­davku kupu­jícího na uvedené upřes­nění či změnu a dosažením dohody smlu­vních stran o prove­dení tohoto upřes­nění či změny. Taková dohoda musí být uza­vřena v písemné formě.

 6. Kupní cena

  Kupní cenu stanoví kupní smlouva. Nes­tanoví-li kupní smlouva jinak, je kupní cena sjed­nána jako cena pevná. Prodá­va­jící na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občan­ského zákoníku přebírá nebezpečí změny okol­ností.

  Kupní smlouva stanoví výši kupní ceny bez daně z přidané hodnoty a zároveň uvádí, že ke stanovené částce kupní ceny se daň z přidané hodnoty připočítává. V případě, že kupní smlouva stanoví výši kupní ceny, aniž by výslovně stanovila, zda se jedná o kupní cenu bez daně z přidané hodnoty nebo o kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty, jedná se o kupní cenu stanovenou bez daně z přidané hodnoty, k níž se přís­lušná daň z přidané hodnoty připočítá.

  Pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak, platí, že kupní cena stanovená ve smlouvě zahrnuje vedle vlastní hodnoty zboží též veškeré náklady spojené s dodávkou zboží, včetně nákladů na přepravu do míst dodání dle smlouvy, vyk­ládku a balení. Kupní cena zahrnuje zejména pojištění dopravy, platby vešk­erých daní, vývozních a dovozních licencí, cel a pov­olení či jiných poplatků vyžadovaných nebo sou­vise­jících s dovozem zboží do státu a na místo, kde má proběh­nout dodání zboží ze strany prodá­va­jícího. Žádné dodatečné poplatky, náklady či výdaje jakéhokoli druhu, pokud nejsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě vedle kupní ceny, nebudou kupu­jícím akcep­továny a uhrazenyneob­sahuje cenu za pří­padné balení nebo pří­pad­nou přepravu zboží. Náklady spojené s balením a přepravou zboží je kupu­jící v takovém případě povinen prodá­va­jícímu nahra­dit vedle sjed­nané kupní ceny, a to v plné výši. Náhrada těchto nákladů je splatná do 15 dnů od doručení faktury prodá­va­jícího kupu­jícímu.

  Není-li kupní cena v kupní smlouvě výslovně stanovena, je kupu­jící povinen prodá­va­jícímu zaplatit kupní cenu, za kterou se prodá­valo obvykle srov­natelné zboží v době uza­vření kupní smlouvy za smlu­vních pod­mínek obdob­ných obsahu kupní smlouvy.

  Není-li v kupní smlouvě ujed­náno jinak, je prodá­va­jící povinen na vlastní odpověd­nost provést vykládku zboží z pří­chozího dopravního prostředku zajištěného prodá­va­jícím v místě dodání zboží uvnitř obchod­ního závodu kupu­jícího na místo určené odpověd­ným zaměst­nancem kupu­jícího nebo na jiné místo určené odpověd­ným zaměst­nancem kupu­jícího. Kupu­jící zajistí na svůj náklad pro vyk­ládku zboží z pří­chozího dopravního prostředku v místě dodání zboží na místo určené odpověd­ným zaměst­nancem kupu­jícího odpoví­da­jící manip­u­lační tech­niku. Manip­u­lační tech­nika bude přís­lušné osobě provádějící vyk­ládku zboží ze strany prodá­va­jícího poskyt­nuta pouze po před­ložení plat­ného oprávnění k použití přís­lušného zařízení. Za škodu způ­sobe­nou na manip­u­lační tech­nice a zboží během vyk­ládky odpovídá prodá­va­jící až do okamžiku ode­vzdání.

  Je-li v kupní smlouvě sjed­nána kupní cena v jiné měně než v korunách českých (CZK) a je-li ke dni zapla­cení kupní ceny kupu­jícím prodá­va­jícímu anebo ke dni zapla­cení jakéko­liv části kupní ceny kurs koruny české (CZK) k dané měně, ve které je cena za dodané zboží sjed­nána, oproti kursu ke dni uza­vření kupní smlouvy změněn v neprospěch před­mětné jiné měny o více jak 1,5%, zavazuje se kupu­jící prodá­va­jícímu zaplatit kupní cenu zvýše­nou oproti její výši stanovené v kupní smlouvě tak, aby kupní cena za dodávku zboží pře­počtená na koruny české (CZK) zůstala stejná při použití kursu plat­ného ke dni uza­vření kupní smlouvy, jako i kursu plat­ného ke dni zapla­cení kupní ceny za dodané zboží nebo kteréko­liv její části. Kursem mezi korunou českou (CZK) a jinou měnou se pro účely tohoto bodu rozumí kurs stanovený Českou národní bankou.

 7. Splat­nost kupní ceny

  Splat­nost kupní ceny je stanovena kupní smlou­vou.

  Povin­nost kupu­jícího zaplatit kupní cenu není pod­míněna možností prohléd­nout si zboží.Kupu­jící je povinen zaplatit prodá­va­jícímu kupní cenu pouze za skutečně dodané zboží, jehož množství bude zjištěno při jeho prohlídce (kon­t­role jakosti a množství) ze strany kupu­jícího. Výsledek prohlídky bude kupu­jícím uveden na dodacím listu nebo předá­vacím pro­tokolu.

  Kupní cena bude kupu­jícím zaplacena pouze na základě daňového dokladu (dále jen faktura). Pod­kla­dem pro vys­tavení faktury bude přís­lušný dodací list nebo předá­vací pro­tokol, které se váží k fak­tur­ované kupní ceně za zboží. Kopie přís­lušného dodacího listu nebo předá­vacího pro­tokolu budou tvořit přílohu faktur. Prodá­va­jící je oprávněn vys­tavit a předat kupu­jícímu fakturu buď současně s dodáním zboží na základě kupní smlouvy, nebo zpravidla do pat­nácti (15) dnů po dodání zboží na základě kupní smlouvy.

  Úhradu kupní ceny provede kupu­jící bezho­tovost­ním bankovním převo­dem na účet prodá­va­jícího uvedený v přís­lušné faktuře, ke které bude připo­jen přís­lušný dodací list nebo předá­vací pro­tokol, které se vážou k fak­tur­ované kupní ceně za zboží, a která bude obsa­ho­vat všechny náleži­tosti daňového a účet­ního dokladu dle přís­lušných právních před­pisů.

  V případě, že faktura vys­tavená prodá­va­jícím nebude mít předep­sané náleži­tosti nebo nebude obsa­ho­vat kopii dodacího listu nebo předá­vacího pro­tokolu nebo fak­tur­ovaná kupní cena nebude odpoví­dat skutečně dodanému množství, nebude tato faktura prodá­va­jícímu pro­pla­cena a kupu­jící je oprávněn ji vrátit zpět prodá­va­jícímu k doplnění nebo opravení kdykoli před okamžikem její splat­nosti, aniž by se tím kupu­jící dostal do prodlení s pla­cením kupní ceny. V případě opravy nebo doplnění začíná běžet lhůta splat­nosti upravené či opravené faktury okamžikem jejího doručení kupu­jícímu.

  V případě, že splat­nost kupní ceny kupní smlou­vou výslovně stanovena není, platí, že smluvní strany ujed­naly splat­nost kupní ceny v délce šedesáti (60) dnů ode dne, kdy bude kupu­jícímu prodá­va­jícím doručena faktura, kterou prodá­va­jící vyúč­tuje kupní cenuje kupu­jící povinen prodá­va­jícímu kupní cenu zaplatit okamžikem splnění závazku prodá­va­jícího, tj. ode­vzdáním zboží kupu­jícímu. Skutečnost, že prodá­va­jící neode­vzdá spolu se zbožím kupu­jícímu tech­nickou doku­mentaci či jiné doku­menty, nemá vliv na povin­nost kupu­jícího zaplatit kupní cenu v termínu stanoveném kupní smlou­vou, příp. v okamžiku splnění závazku prodá­va­jícího ode­vz­dat kupu­jícímu zboží.

  Dnem zapla­cení kupní ceny je v případě bezho­tovostní platby den, ve kterém je bankou částka kupní ceny přip­sána naodep­sána běžný běžného účetu prodá­va­jícíhokupu­jícího.

  Kupu­jící Prodá­va­jící není oprávněn jed­nos­tranně započí­tat proti pohledávkám prodá­va­jícího kupu­jícího z kupní smlouvy či těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek jakékoli své či pos­toupením nabyté pohledávky. Započtení proti pohledávkám prodá­va­jícího kupu­jícího z kupní smlouvy či těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek, a to včetně pohledávek na zapla­cení záloh, je možné pouze na základě písemné dohody obou smlu­vních stran.

  Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti pos­toupení nebo zas­tavení pohledávek prodá­va­jícího, které prodá­va­jící ke dni podpisu kupní smlouvy vůči kupu­jícímu má nebo které mu vůči kupu­jícímu na základě kupní smlouvy vzni­knou. Pos­toupení nebo zas­tavení pohledávek dle před­chozí věty je možné pouze za před­pok­ladu před­chozího písem­ného souh­lasu kupu­jícího.

  Nes­tanoví-li kupní smlouva jinak, přechází vVlast­nické právo ke zboží ode­vz­danému prodá­va­jícím kupu­jícímu na základě kupní smlouvy přechází na kupu­jícího okamžikem převzetí zbožíúplného zapla­cení kupní ceny. Kupu­jící není oprávněn před nabytím vlast­nick­ého práva ke zboží toto zboží bez písem­ného souh­lasu prodá­va­jícího prodat třetí osobě anebo vlast­nické právo ke zboží na třetí osobu převést z jakéhoko­liv jiného právního důvodu.

  Pro případ, že se kupu­jící prodá­va­jící dostane do prodlení se splněním svého závazku ode­vz­dat zboží kupu­jícímuzaplatit prodá­va­jícímu kupní cenu za ode­vzdání zboží, zavazuje se prodá­va­jící kupu­jícímu kupu­jící prodá­va­jícímu zaplatit náhradu vešk­erých nákladů, které je v důsledku prodlení kupu­jícího prodá­va­jícího prodá­va­jící kupu­jící nucen vynaložit v sou­vis­losti s takovým prodlením. Takto se prodá­va­jícíkupu­jící zavazuje kupu­jícímuprodá­va­jícímu zaplatit náklady vynaložené na vymáhání splatné pohledávky kupu­jícíhoprodá­va­jícího vůči prodá­va­jícímukupu­jícímu, náklady vynaložené v daném období prodá­va­jícím pro zajištění kursových rizik apod.

 8. Nebezpečí škody na zboží

  Nebezpečí škody na zboží na kupu­jícího přechází okamžikem převzetí zboží.

  V případě, že se kupu­jící oproti ujed­náním obsaženým v kupní smlouvě nebo těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínkách dostane do prodlení s povin­ností převzít zboží ode­vz­dané v souladu s kupní smlou­vou či těmito všeobec­nými obchod­ními pod­mínkami prodá­va­jícím, přechází na kupu­jícího nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy je mu se zbožím v souladu s kupní smlou­vou či těmito všeobec­nými obchod­ními pod­mínkami prodá­va­jícím umožněno naklá­dat.

  Jestliže je prodá­va­jící povinen podle kupní smlouvy odeslat zboží kupu­jícímu, přechází nebezpečí škody na zboží na kupu­jícího jeho předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

  Škoda na zboží, která vznikla po pře­chodu nebezpečí škody na zboží na kupu­jícího, nemá vliv na povin­nost kupu­jícího zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způ­so­bil prodá­va­jící.

 9. Záruka, náhrada škody

  Zboží má vady, jestliže není dodáno v množství, jakosti a prove­dení stanoveném kupní smlou­vou nebo neod­povídá výsledku určenému v kupní smlouvě. Za vady se dále považují právní vady zboží a vady v dok­ladech, které je prodá­va­jící povinen dodat kupu­jícímu spolu se zbožím.

  Má-li jakékoli zboží při dodání vady, je kupu­jící oprávněn:

  a) požadovat prove­dení kon­troly zboží v místě a lhůtě určené kupu­jícím; nebo

  b) odmít­nout převzetí vadného zboží a vrátit je na náklady prodá­va­jícího, aniž by se tím kupu­jící dostal do prodlení s převzetím zboží; nebo

  c) provést převzetí vadného zboží s tím, že kupu­jícímu vzniká nárok na odpoví­da­jící slevu z kupní ceny ve výši účelně vynaložených nákladů v sou­vis­losti s přís­luš­nou vadou za účelem jejího odstranění nebo nárok na odstranění těchto vad.

  Prodá­va­jící posky­tuje kupu­jícímu na zboží ode­vz­dané dle kupní smlouvy záruku za jakost.

  Zárukou se prodá­va­jící kupu­jícímu zavazuje, že zboží ode­vz­dané dle kupní smlouvy bude po záruční dobu způ­so­bilé pro použití k obvyk­lému účelu a že si zachová kupní smlou­vou stanovené vlast­nosti. Pokud kupní smlouva některé vlast­nosti zboží nes­tanoví, zavazuje se zárukou prodá­va­jící kupu­jícímu, že si zboží ode­vz­dané dle kupní smlouvy po záruční dobu zachová obvyklé vlast­nosti.

  Délku záruční doby stanoví kupní smlouva. Pokud délku záruční doby kupní smlouva nes­tanoví výslovně, činí délka záruční doby 12 měsíců od splnění závazku prodá­va­jícího ode­vz­dat zboží kupu­jícímu, nejdéle však 6 měsíců od uvedení zboží do provozu.

  Výskyt vady je kupu­jící povinen prodá­va­jícímu písemně sdělit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Kupu­jící zpravidla současně u prodá­va­jícího uplatní též své právo z odpověd­nosti prodá­va­jícího za vadné plnění, a to dle volby kupu­jícího. Kupu­jící je oprávněn oznámit vadu a zvolit právo z odpověd­nosti za vady písemně, a to buď prostřed­nictvím provo­zo­vatele poš­tovních služeb, kurýrní službou či osobním doručením, e‑mailem či faxem, nebo osobně či tele­fon­icky kon­tak­tní osobě prodá­va­jícího.

  Byly-li použity podle kupní smlouvy při výrobě zboží věci předané kupu­jícím, je prodá­va­jící povinen včas upo­zor­nit kupu­jícího na pří­pad­nou nevhod­nost předaných věcíneod­povídá prodá­va­jící za vady zboží, které byly způ­sobeny použitím těchto věcí, jestliže prodá­va­jící při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhod­nost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupu­jícího upo­zornil, avšak kupu­jící trval na jejich použití.

  Byly-li při výrobě zboží použity tech­no­log­ické či jiné postupy, je prodá­va­jící povinen včas upo­zor­nit kupu­jícího na pří­pad­nou nevhod­nost použití těchto postupůna nichž kupu­jící trval a na jejichž nevhod­nost prodá­va­jící kupu­jícího písemně upo­zornil, neod­povídá prodá­va­jící za vady zboží, které byly způ­sobeny použitím těchto postupů.

  Volba práva z vadného plnění, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně kupu­jícímu, přičemž kupu­jící není vázán návrhy prodá­va­jícího. Kupu­jící je bez ohledu na charak­ter vady a závažnost porušení kupní smlouvy výskytem vady vždy oprávněn:

  a) požadovat odstranění vad dodáním náhrad­ního zboží za vadné zboží, dodáním chy­bějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

  b) požadovat přiměře­nou slevu z kupní ceny,

  c) sám nebo prostřed­nictvím jiné osoby na náklady a rizika prodá­va­jícího zboží zkon­trolo­vat, vytřídit a zajistit náhradní dodávku zboží nebo dodávku chy­bějícího zboží. Prodá­va­jící se zavazuje tyto náklady kupu­jícího v plném rozsahu uhradit. Pos­tu­pem dle tohoto bodu c) není dotčena záruka kupu­jícího na zboží ani odpověd­nost prodá­va­jícího za škodu způ­sobe­nou vadným plněním nebo způ­sobe­nou či vzniklou při odstraňování vad zboží,

  d) odstoupit od kupní smlouvy.

  Kupu­jící je oprávněn měnit své nároky z titulu práv z vadného plnění až do okamžiku úplného odstranění před­mětné vady.

  Prodá­va­jící je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu výskyt vady kupu­jícím písemně oznámen, zajis­tit prohlídku zboží. Prodá­va­jící a kupu­jící jsou povinni se bez zbytečného odkladu po písem­ném ozná­mení vady ze strany kupu­jícího a prohlídce zboží ze strany prodá­va­jícího písemně dohod­nout o způsobu odstranění vady či jiném uspoko­jení práva kupu­jícího z  vadného plnění.

  Nes­tanoví-li kupní smlouva jinak, je prodá­va­jící povinen odstranit vady způ­sobem dle volby kupu­jícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uplat­nění volby práva z vadného plnění kupu­jícím. Pokud prodá­va­jící neod­straní vady zboží ve lhůtě dle tohoto článku, nebo pokud před uplynutím této lhůty prodá­va­jící sdělí kupu­jícímu, že vady neod­straní, nebo pokud bude zřejmé, že prodá­va­jící nebude schopen vady v této lhůtě řádně odstranit, pak je kupu­jící oprávněn:

  a) odstoupit od kupní smlouvy;

  b) požadovat přiměře­nou slevu z kupní ceny;

  c) sám nebo prostřed­nictvím jiné osoby na náklady a rizika prodá­va­jícího zboží zkon­trolo­vat, vytřídit a zajis­tit náhradní dodávku zboží nebo dodávku chy­bějícího zboží. Prodá­va­jící se zavazuje tyto náklady kupu­jícího v plném rozsahu uhradit. Pos­tu­pem dle tohoto bodu c) není dotčena záruka kupu­jícího na zboží ani odpověd­nost prodá­va­jícího za škodu způ­sobe­nou vadným plněním nebo způ­sobe­nou či vzniklou při odstraňování vad zboží,

  přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně kupu­jícímu.

  Prodá­va­jící je povinen odstranit vady na své náklady způ­sobem určeným kupu­jícím i v případě, že prodá­va­jící zpochy­bňuje svou odpověd­nost za před­mět­nou vadu. V případě, že prodá­va­jící později prokáže, že za vadu neod­povídá, kupu­jící prodá­va­jícímu uhradí účelně vynaložené a řádně zdoku­men­to­vané náklady na odstranění této vady.

  Kupu­jící není do doby odstranění vady jakéhokoli zboží povinen uhradit prodá­va­jícímu přís­luš­nou část kupní ceny za takové vadné zboží.

  Pokud se prodá­va­jící dostane do prodlení se splněním svých povin­ností vyplý­va­jících z práv kupu­jícího z vadného plnění a/nebo ze záruky, vzniká kupu­jícímu vůči prodá­va­jícímu nárok na zapla­cení smluvní pokuty ve výši pět setin pro­centa (0,05 %) z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Kupu­jící je vedle takto sjednané smluvní pokuty oprávněn po prodá­va­jícím požadovat plnou náhradu škody (všech nákladů) způ­sobené kupu­jícímu porušením povin­nosti prodá­va­jícího vyplý­va­jících z práv kupu­jícího z vadného plnění a/nebo ze záruky.

  Práva ze záruky kupu­jícímu nevznikají v pří­padech, kdy vady zboží byly způ­sobeny po pře­chodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpů­so­bil je prodá­va­jící ani osoby, s jejichž pomocí prodá­va­jící plnil vůči kupu­jícímu své povin­nosti z kupní smlouvy.

  Práva ze záruky kupu­jícímu dále nevznikají v pří­padech, kdy vady zboží byly způ­sobeny:

  a) insta­lací zboží prove­de­nou kupu­jícím v rozporu s tech­nick­ými pod­mínkami předanými prodá­va­jícím kupu­jícímu,

  b) provozem zboží nebo jeho údržbou prove­denými v rozporu s tech­nick­ými pod­mínkami předanými prodá­va­jícím kupu­jícímu,

  c) v sou­vis­losti se zásahy do kon­strukčního řešení zboží prove­denými bez souh­lasu prodá­va­jícího po ode­vzdání zboží kupu­jícímu,

  d) v sou­vis­losti s výměnou částí zboží prove­de­nou bez souh­lasu prodá­va­jícího po ode­vzdání zboží kupu­jícímu,.

  e) změnou zadaných provozních pod­mínek,

  f) v případě zásahu do zboží prove­deným třetí osobou bez písem­ného souh­lasu prodá­va­jícího,

  g) v případě porušení, zničení nebo zjevné manip­u­lace s ochran­nou plombou převodovky, prove­de­nou kupu­jícím či jinou osobou, s výjimkou osob pověřených prodá­va­jícím.

  Prodá­va­jící má právo provádět v  záruční době v souladu s provozními tech­nick­ými pod­mínkami servisní kon­trolu zboží. Tato kon­trola není zahrnuta v kupní ceně zboží stanovené kupní smlou­vou. Servisní kon­trolu provádí prodá­va­jící za úplatu dle svého plat­ného ceníku (ke dni prove­dení servisní kon­troly). Její prove­dení musí být předem pro­jed­náno a odsouh­laseno kupu­jícím. Za účelem prove­dení servisní kon­troly je kupu­jící povinen prodá­va­jícímu zajis­tit možnost vstupu servis­ních pra­cov­níků prodá­va­jícího ke  zboží. Pra­cov­níci prodá­va­jícího jsou oprávněni fotografo­vat a měřit zboží, které je před­mětem servisní kon­troly. Měření je možné i na okol­ních pevně rotačně připo­jených zařízeních. Cena servisní kon­troly je splatná na základě faktury vys­tavené prodá­va­jícím a doručené kupu­jícímu.

  Prodá­va­jící není povinen kupu­jícímu nahra­zo­vat škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době uza­vření kupní smlouvy prodá­va­jící jako možný důsledek porušení jakéko­liv své povin­nosti vznika­jící mu z či na základě kupní smlouvy před­ví­dal či na základě infor­mací, které prodá­va­jící obdržel od kupu­jícího, mohl před­ví­dat.

  Prodá­va­jící není povinen kupu­jícímu nahra­zo­vat ušlý zisk a/nebo jakéko­liv nepřímé anebo následné škody, které kupu­jícímu vzni­knou v sou­vis­losti s porušením povin­nosti, která prodá­va­jícímu vznikla z anebo na základě kupní smlouvy. Nepřímými či násled­nými škodami se rozumí škody přede­vším v podobě (v žádném případě však výlučně) ušlého zisku, ušlé výroby, ztráty možnosti uzavřít smlouvu, ztráty obchodní příleži­tosti, škod vzniklých v sou­vis­losti s přerušením výroby, ztrát v důsledku nemožnosti využití zboží, škod v podobě nároků odběratelů kupu­jícího na smluvní pokutu či náhradu škody v důsledku prodlení s  ode­vzdáním zboží či v sou­vis­losti s vadami zboží atd.

  Škody, které kupu­jícímu vzni­knou v sou­vis­losti s porušením jakéko­liv povin­nosti, která prodá­va­jícímu vznikla z anebo na základě kupní smlouvy, a za něž prodávájící kupu­jícímu na základě kupní smlouvy a těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek odpovídá, je prodá­va­jící povinen kupu­jícímu nahra­dit do max­imální částky ve výši 50% té části kupní ceny, jež dle kupní smlouvy připadá na tu část zboží, která před­mět­nou škodu způ­so­bila či v sou­vis­lost s nímž škoda vznikla. Nelze-li takovou část zboží takto jed­noz­načně určit, je prodá­va­jící povinen kupu­jícímu nahra­dit škodu tak, jak je vymezena v před­cháze­jící větě, do max­imální částky ve výši 50% kupní ceny stanovené dle čl. 6 těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek.

  Částka ve výši 50% kupní ceny pak před­stavuje max­imální částku součtu všech náhrad škod, které je v důsledku porušení povin­nosti vzniklé prodá­va­jícímu z anebo na základě kupní smlouvy prodá­va­jící kupu­jícímu povinen zaplatit. Do této max­imální částky se započítá­vají také částky smlu­vních pokut, na které kupu­jícímu vůči prodá­va­jícímu  na základě kupní smlouvy vzniklo právo.

  Nad shora uvedená max­imální omezení nároku na náhradu škody není prodá­va­jící povinen kupu­jícímu škody vzniklé v důsledku porušení povin­nosti vzniklé prodá­va­jícímu z anebo na základě kupní smlouvy nahra­zo­vat. Shora uvedená omezení nároků na náhradu škody se však neu­platní v případě škod, způ­sobených prodá­va­jícím kupu­jícímu úmyslně či z hrubé ned­balosti. Za škodu způ­sobe­nou prodá­va­jícím kupu­jícímu úmyslně či z hrubé ned­balosti se nepo­važuje škoda, vzniklá v důsledku excesu (nepřed­pok­lá­daného či neočeká­vatel­ného jednání) zaměst­nance prodá­va­jícího či jiné osoby, pověřené prodá­va­jícím plněným určitých úkolů v rámci plnění kupní smlouvy.

 10. Know-how, patenty, utajení důvěrných infor­mací

  Veškerá tech­nická doku­men­tace, kterou prodá­va­jící pří­padně kupu­jící předá kupu­jícímu prodá­va­jícímu v sou­vis­losti s plněním kupní smlouvyspolu se zbožím, je výhrad­ním nehmot­ným majetkem prodá­va­jícíhokupu­jícího. Před­mětem výhrad­ního majetku prodá­va­jícího kupu­jícího jsou všechna tech­nická řešení a jiná řešení a postupy, které tech­nická doku­men­tace zachy­cuje.

  Tech­nickou doku­mentaci ve smyslu bodu 10.1. těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek není kupu­jící prodá­va­jící oprávněn zveře­jnit či zpřís­tup­nit jakéko­liv třetí osobě či ji využít ve prospěch jakéko­liv třetí osoby. Tech­nickou doku­mentaci je kupu­jící prodá­va­jící oprávněn použí­vat pouze v sou­vis­losti s  plněním povin­nosti ode­vz­dat kupu­jícímu užíváním zboží. Tento závazek se nevz­tahuje na správní či jiné veře­jno­právní orgány či autor­ity, pokud vykoná­vají zákonem upravený kon­trolní či jiný dohled podle přís­lušných zákonů.

  Prodá­va­jící je oprávněn tech­nická řešení a jiná řešení a postupy obsažené v tech­nické doku­mentaci uvedené v bodu 10.1. těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek využí­vat i pro výrobu zboží pro jiné osoby.

  Veškerá tech­nická a jiná řešení, která budou prodá­va­jícím v rámci dodávky zboží kupu­jícímu dle kupní smlouvy nově nalezena, je oprávněn učinit před­mětem patentu, užit­ného vzoru, průmyslového vzoru nebo jiné průmyslově-právní ochrany či ochrany dle před­pisů na ochranu duševního vlast­nictví, výhradně prodá­va­jící.

  Pokud strana posky­tu­jící infor­mace neposkytne výslovné oprávnění v jiném smyslu, prodá­va­jící kupu­jící se jako strany při­jí­ma­jící infor­mace zavazují uchová­vat Důvěrné infor­mace, které získají od druhé smluvní strany, v tajnosti po dobu pěti (5) let ode dne obdržení Důvěrných infor­mací uplatňováním přiměřených opatření na zamezení vyzrazení při­jatých Důvěrných infor­mací třetí straně a nikdy nevyuží­vat obdržené Důvěrné infor­mace k jiným účelům, které nejsou stanoveny v kupní smlouvě. Stan­dardní péče, kterou je každá smluvní strana povinna vynaložit na ochranu Důvěrných infor­mací, získaných od druhé smluvní strany, je úroveň péče, kterou tato smluvní strana vynakládá na ochranu proti vyzrazení, zveře­jnění nebo rozšíření svých vlast­ních důvěrných infor­mací ste­jného významu.

 11. Odstoupení od kupní smlouvy

  Poruší-li jedna ze smlu­vních stran pod­stat­ným způ­sobem svoji povin­nost, kterou má na základě kupní smlouvy včetně těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek, a tuto svoji povin­nost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí bude druhou smluvní stranou poskyt­nuta, je druhá smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

  Odstoupení musí mít písem­nou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně.

  Odstoupením se kupní smlouva včetně těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek ruší.

  Ode­vz­dal-li prodá­va­jící do zrušení kupní smlouvy kupu­jícímu již část zboží, může kteráko­liv ze smlu­vních stran od kupní smlouvy odstoupit pouze ohledně dosud neode­vz­daného zboží.

  Odstoupení a zrušení smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani ujed­nání o volbě práva a řešení sporů obsažené v článku 11 těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek, ani ujed­nání o know-how obsaženém v článku 10 těchto všeobec­ných obchod­ních pod­mínek.

 12. Vyšší moc

  V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prod­lužuje termín plnění stanovený kupní smlou­vou nebo těmito všeobec­nými dodacími pod­mínkami.

  Prodá­va­jící je povinen kupu­jícího o výskytu události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně infor­mo­vat.

  Za události vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek sub­do­da­vatelů (pokud nejsou způ­sobena událostmi vyšší moci), platební neschop­nost, nedostatek pra­cov­ních sil nebo mater­iálu. Za události vyšší moci se přede­vším považují takové události jako zemětře­sení, válka nebo rozsáhlý požár.

 13. Závěrečná ustanovení

  Prodá­va­jící si vyhrazuje právoje oprávněn splnit svůj závazek vyrobit a ode­vz­dat kupu­jícímu zboží pomocí sub­do­da­vatelů, ledaže tuto možnost kupní smlouva výslovně vyloučí. Kupu­jícímu však prodá­va­jící odpovídá za celý rozsah dodávky přímo.

  Obsahuje-li kupní smlouva odkaz na Incoterms, jde o odkaz na Mez­inárodní pravidla pro výklad dodacích doložek – Incoterms 2010, pub­likaci Mez­inárodní obchodní komory č. 560, nes­tanoví-li kupní smlouva výslovně jinak. Obsahuje-li kupní smlouva odkaz na konkrétní doložku Incoterms, stávají se ustanovení obsažená pro tuto doložku v Incoterms součástí ujed­nání kupní smlouvy.

  Kupní smlouva spolu s těmito všeobec­nými obchod­ními pod­mínkami obsahují úplnou dohodu prodá­va­jícího a kupu­jícího ohledně vzá­jem­ných práv a povin­ností spo­jených s dodávkou zboží. Kupní smlouva spolu s těmito všeobec­nými obchod­ními pod­mínkami v plném rozsahu nahrazuje všechny před­cháze­jící dohody či ujed­nání mezi prodá­va­jícím a kupu­jícím vztahu­jící se k dodávce zboží.

  Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občan­ského zákoníku

Ing. Jiří Trtík
Gen­erální ředitel